Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

  Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

  Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

  Dátum zverejnenia výzvy: 10.05.2024

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17R05-04-V01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti.

  Cieľom výzvy je vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti zo strany akademického sektora. Tieto kompetenčné centrá budú realizovať nasledujúce činnosti: (1) zariadenie a vybavenie kompetenčného centra, (2) tvorba metodík a vzdelávacích materiálov pre účely vzdelávania v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, (3) príprava materiálov a dokumentácie v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, (4) výskumná činnosť, (5) expertná činnosť, (6) celoživotné vzdelávanie, (7) zvyšovanie odbornosti personálnych kapacít a certifikácia lektorov, (8) spolupráca so zahraničím, (9) odborné poradenstvo, (10) ďalšie súvisiace aktivity.

  Účelom výzvy je zriadenie najmenej 3 kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na univerzitách, ktorých cieľom je vzdelávať a poskytovať odborné znalosti pre verejný a súkromný sektor a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti pre pracovníkov verejnej správy, vrátane doplnkového vzdelávania špecialistov v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ako celoživotného vzdelávania).

  V prípade výzvy 17R05-04-V01 sa podmienky týkajúce sa štátnej pomoci uplatňujú prostredníctvom Schémy minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách DM – 3/2024 v platnom znení.

  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 8 512 571,25 EUR

  z toho

  – Plán obnovy a odolnosti: 7 093 809,37 EUR

  – Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 1 418 761,88 EUR

  Minimálna výška na projekt: nie je stanovená

  Maximálna výška na projekt: 1 420 000,00 EUR bez DPH (1 704 000,00 EUR s DPH)

  – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 284 000,00 EUR

   

  Trvanie výzvy

  Vyhlásenie výzvy:  10.05.2024

  Uzavretie výzvy:    31.07.2024

   

  Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

  Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

   

  Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

  Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO.

  Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi.

  Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

  Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

  V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

                  Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni MIRRI SR:

  pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

  piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

  • doporučenou poštou,
  • kuriérskou službou.

  Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17R05-04-V01)

   

  Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

  Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

   

  Súbory na stiahnutie

  Výzva č. 17R05-04-V01 (PDF, 692 kB)

  Prílohy výzvy

  Príloha k výzve č. 1: Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (PDF, 476 kB)

  Príloha k výzve č. 2: Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ZIP, 1,49 MB)

  Príloha k výzve č. 3: Projektový zámer vytvorenia kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti (povinná príloha žiadosti o PPM) (DOCX, 48 kB)

  Príloha k výzve č. 4: Rozpočet (povinná príloha žiadosti o PPM) (XLSX, 224 kB)

  Príloha k výzve č. 5: Personálna matica (XLSX, 160 kB)

  Príloha k výzve č. 6: Vytvorenie kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti – metodická pomôcka (PDF, 684 kB)

  Príloha k výzve č. 7: Kritériá na vytvorenie poradia žiadostí o prostriedky mechanizmu (PDF, 956 kB)

  Príloha k výzve č. 8: Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (DOCX, 132 kB)