Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výzva na podporu Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) je vyhlásená

Výzva na podporu Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) Výzva na podporu Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI)

Dátum zverejnenia: 9.6.2023

Dátum aktualizácie: 27.6.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu  za účelom vytvorenia siete Európskych centier digitálnych inovácií a ich podpory prostredníctvom poverenia na vykonávanie Schémy DM-16/2022 :  Výzva 17I03-04-V01

Cieľom Výzvy je podpora činnosti  ECDI prostredníctvom poverenia výkonom Schémy DM-16/2022 a vytvorenie siete  ECDI  na území Slovenskej republiky

Cieľ Výzvy sa Usmernením k zmene č. 1 Výzvy zo dňa 27.6.2023 mení nasledovne:
Cieľom Výzvy je realizácia Projektu ECDI schváleného EK (program Digitálna Európa) v súlade so Schémou DM-16/2022 (ak relevantné).

ECDI sú samostatné organizácie alebo koordinované skupiny organizácií (konzorciá) s odbornými znalosťami, založené  na neziskovom princípe, ktorých cieľom je poskytovanie podpory mikro, malým a stredným podnikom, malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou a organizáciám verejného sektora pri budovaní konkurencieschopnosti a zavádzaní inovačných riešení v oblasti digitalizácie.

Mechanizmus zriadenia a prevádzky siete ECDI je súčasťou rámca programu Digitálna Európa. V rámci tohto programu bola realizovaná grantová výzva (DIGITAL-2021-EDIH-01), ktorá ponúkla žiadateľom možnosť uchádzať sa o financovanie zriadenia a prevádzky ECDI a poskytovaných služieb.

Oprávnenými žiadateľmi vo Výzve 17I03-04-V01 sú právnické osoby zriadené na území Slovenskej republiky, (resp. konzorcium právnických osôb), ktoré  – na základe kladného odborného posúdenia Projektu ECDI, predloženého v rámci výzvy DIGITAL-2021-EDIH-01 programu Digitálna Európa –  získali finančnú podporu  alebo „Pečať Excelentnosti“ („Seal od Excellence“)

Maximálna indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Výzvu: 16 870 000 EUR.

Trvanie výzvy

Vyhlásenie výzvy:  09.06.2023

Uzavretie výzvy:    30.06.2023

Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru ŽoPPM a nahratím všetkých príloh k ŽoPPM zaeviduje svoju ŽoPPM na portáli ISPO.

Po zaevidovaní ŽoPPM v ISPO systém vygeneruje Sumár žiadosti a jedinečný KÓD projektu, ktorým je žiadateľ i budúci prijímateľ povinný označovať všetku dokumentáciu súvisiacu s implementáciou projektu, ktorého žiadosť bola predložená a posudzovaná, resp. projektu, na implementáciu ktorého boli poskytnuté prostriedky mechanizmu. Pravidlá používania kódového označovania dokumentácie sú obsiahnuté v Príručke ŽP-ECDI.

Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára ŽoPPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania ŽoPPM.

Sumár žiadosti podpíše štatutárny orgán žiadateľa, alebo osoba oprávnená konať v mene žiadateľa na základe splnomocnenia, a doručí  ho Vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke ŽP-ECDI najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania úplnej žiadosti v ISPO.

ŽoPPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti.

V prípade nedoručenia Sumáru žiadosti, vygenerovaného ISPO, autorizovaného osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými  konať v mene žiadateľa, predpísaným spôsobom a v stanovenej lehote, prihliada sa na ŽoPPM, ako keby nebola prostredníctvom ISPO zaevidovaná.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/438608241498173440  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo dňa 27. 06. 2023 Usmernenie k zmene č. 1 Výzvy 17I03-04-V01:

Usmernenie k zmene č. 1 Výzvy (PDF, 348 kB)

Dokumenty upravené Usmernením k zmene č. 1 Výzvy (ZIP, 3.21 MB)

 

Súbory na stiahnutie – Výzva v znení Usmernenia k zmene č. 1 Výzvy

  1. Výzva 17I03-04-V01 (PDF,  732 kB)
  2. Príloha č. 1 Výzvy: Príručka pre Žiadateľa o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pre Prijímateľa prostriedkov mechanizmu v rámci Výzvy 17I03-04-V01 (ZIP, 3.71 MB)
  3. Príloha č. 2 Výzvy: Schéma pomoci DM-16/2022 (PDF, 1.08 MB)
  4. Príloha č. 3 Výzvy: Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, vrátane jej povinných príloh (ZIP, 1,58 MB)

Archív

  1. Výzva 17I03-04-V01 (PDF,  748 kB)
  2. Príloha č. 1 Výzvy: Príručka pre Žiadateľa o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pre Prijímateľa prostriedkov mechanizmu v rámci Výzvy 17I03-04-V01 (ZIP, 3.7 MB)
  3. Príloha č. 2 Výzvy: Schéma pomoci DM-16/2022 (PDF, 1.08 MB)
  4. Príloha č. 3 Výzvy: Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, vrátane jej povinných príloh (ZIP, 1,58 MB)