Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky Dátum zverejnenia výzvy: 21.12.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I04-04-V03 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky. Cieľom a účelom výzvy je zlepšiť synergie opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií medzi vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ prostredníctvom podpory výskumno – vývojovo – inovačnej fázy a fázy prvého priemyselného nasadenia (resp. jej časti) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti mikroelektroniky, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované na oprávnenom území Slovenskej republiky – v menej rozvinutom regióne, t.j. oprávneným územím budú všetky regióny okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výzva sa zameriava špecificky na podporu prechodu na digitálne hospodárstvo. Výzva podporuje projekty v celom výskumnom a inovačnom cykle (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9). Právnym základom pre poskytnutie štátnej pomoci v rámci IPCEI projektov je rozhodnutie Európskej komisie SA.101200. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 5 000 000 EUR z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti SR: 5 000 000 EUR
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti SR – prostriedky na úhradu DPH: 0 EUR

Trvanie výzvy Vyhlásenie výzvy:  21.12.2023 Uzavretie výzvy:    29.03.2024 Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM Žiadateľ vypracuje žiadosť výlučne prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej  len „žiadosť“ a/alebo „žiadosť o PPM“) je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Po zaregistrovaní žiadateľa v ISPO je možné pristúpiť k vyplneniu formulára žiadosti a nahratiu všetkých povinných príloh priamo v systéme ISPO, ktorý žiadateľa prevedie jednotlivými krokmi. Žiadateľ vyplnením formuláru žiadosti a nahratím všetkých povinných príloh k žiadosti zaeviduje svoju žiadosť na portáli ISPO. Po zaevidovaní žiadosti v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti. Súčasťou sumára žiadosti je tiež potvrdenie žiadateľa, že informácie a údaje uvedené v žiadosti zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Následne žiadateľ:

  1. predloží vykonávateľovi vyplnený formulár žiadosti a všetky povinné prílohy žiadosti, prípadne ďalšie dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PPPM“) prostredníctvom ISPO tak, že zaeviduje, „odklikne“ vyplnený formulár žiadosti vrátane všetkých príloh v ISPO a zároveň
  2. doručí podpísaný sumár žiadosti vygenerovaný v ISPO bez príloh vykonávateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
    1. elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“ v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) alebo
    2. listinne, a to:
  • osobne do podateľne vykonávateľa v pracovných dňoch v čase pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.
  • prepravnou spoločnosťou (pošta, kuriér) na korešpondenčnú adresu Vykonávateľa.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

Súbory na stiahnutie

Text výzvy č. 17I04-04-V03 (PDF, 780kB)

Prílohy Výzvy: Príloha č. 1 Výzvy: Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (PDF, 472 kB)

Príloha č. 2 Výzvy: Zoznam a popis dokumentácie žiadosti o prostriedky mechanizmu (PDF, 596 kB)

Príloha č. 3 Výzvy: Podmienky oprávnenosti výdavkov (PDF, 536 kB)

Príloha č. 4 Výzvy: Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 2 žiadosti) (DOCX, 132 kB)

Príloha č. 5 Výzvy: Doplňujúce údaje (príloha č. 5 žiadosti) (XLSX, 124 kB)

Príloha č. 6 Výzvy: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ZIP, 2,11 MB)

Príloha č. 7 Výzvy: Test podniku v ťažkostiach (XLSX, 84 kB)

Príloha č. 7a Výzvy: Údaje potrebné na vyhodnotenie (DOCX, 68 kB)