Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

OZNAM: Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov“

S rozvojom digitalizácie štátu je nevyhnutné systematicky podporovať aj zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Práve túto oblasť reflektuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako vykonávateľ investície 6 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti a sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu „Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov“.

Cieľom pripravovaného projektu je predovšetkým podpora tzv. proaktívnych služieb kybernetickej bezpečnosti, ktoré vykonáva v pôsobnosti MIRRI SR pre podsektor informačné systémy verejnej správy vládna jednotka CSIRT podľa § 15 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a podľa § 23a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zámerom projektu je budovanie systému včasného varovania pre verejnú správu a zvyšovanie zabezpečenia informačných systémov v prostredí verejnej správy pred hrozbami kybernetických útokov prostredníctvom ďalšieho rozvoja bezpečnostného dohľadového centra SOC, ktoré prevádzkuje NASES v spolupráci s vládnou jednotkou CSIRT. Rozšírenie zabezpečenia spočíva v zavedení služieb bezpečnostného monitoringu a ďalších preventívnych a reaktívnych služieb pre subjekty verejnej správy, ktoré doteraz tieto služby nemali zabezpečené vôbec alebo iba v obmedzenej miere.

Predložený projekt reaguje na viaceré problémy súčasného stavu, ktoré vyplývajú z geopolitického vývoja, vývoja v oblasti kybernetických hrozieb, zrealizovaných auditov kybernetickej bezpečnosti a analýzy vykonanej na vybraných subjektoch verejnej správy. Sú to najmä: (1) kontinuálny nárast kybernetických bezpečnostných incidentov, nedostatočné zabezpečenie voči aktuálnym bezpečnostným hrozbám s ohľadom na ich rastúcu početnosť, komplexnosť a ekonomické škody, (2) chýbajúce služby proaktívnej bezpečnosti, vrátane bezpečnostného monitoringu, (3) nedostatočné personálne kapacity špecialistov na kybernetickú bezpečnosť vo verejnej správe a na pracovnom trhu a (4) obmedzené zdieľanie dát, výmena informácií a zdieľanie know-how medzi subjektami verejnej správy.

Ciele projektu korešpondujú s dlhodobou stratégiou rozvoja vládnej jednotky CSIRT, ktorá súvisí s postupným rozširovaním proaktívnych služieb formou budovania bezpečnostného dohľadového centra (projekty Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe a Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT) a sú prepojené s výzvou č. 17I06-04-V01 na Podporu budovania bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy (Plán obnovy a odolnosti).

Projekt bol vypracovaný v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov, pričom predmetné dokumenty k projektu sú zverejnené aj na webovej stránke centrálneho metainformačného systému verejnej správy tu:

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/51b28fe7-4392-45a5-853b-0a11b51586c9/cimaster?tab=basicForm

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: cyber_projekty@mirri.gov.sk do 24. 11. 2023 do 14:00 hod.

Verejná prezentácia, vrátane prerokovania projektu sa uskutoční dňa 27.11.2023 o 09:00 hod. Stretnutie bude prebiehať hybridnou formou. Záujem o účasť na verejnom prerokovaní nahláste prosím na emailovú adresu cyber_projekty@mirri.gov.sk do 24.11.2023. Následne Vám bude zaslaná pozvánka na verejnú prezentáciu.

Dokumenty na stiahnutie:

  1. Projektový zámer (.docx, 854 kB)
  2. Prístup k projektu (.docx, 347 kB)
  3. CBA (.xlsx, 495 kB)
  4. Register rizík a závislostí (.xlsx, 495 kB)
  5. Pripomienkový formulár (.xlsx, 10.1 kB)