Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Postup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 1. Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a smernicou o sprístupňovaní informácií v podmienkach MIRRI SR.
 2. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Odbor komunikácie
Pribinova 25
811 09 Bratislava

osobne: do podateľne ministerstva na prízemí (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

telefonicky na číslo: +421 2 20 92 8436

na e-mailovú adresu: info@mirri.gov.sk

prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk

 1. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno sprístupniť: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje: Odbor komunikácie MIRRI SR.
  Spôsob úhrady nákladov je upravený vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa§ 21 ods. 1 zákona o slobode informácií.
 2. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu je možné podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Odbor komunikácie
Pribinova 25
811 09 Bratislava

O rozklade rozhoduje minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na základe návrhu Osobitnej rozkladovej komisie zriadenej na MIRRI SR. Proti tomuto rozhodnutiu ministra ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy sa nemožno odvolať.

Postup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

 1. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 2. Sťažnosť možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Pribinova 25
811 09 Bratislava

osobne v listinnej podobe: do podateľne ministerstva na prízemí (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

osobne, ak sťažovateľ nemá sťažnosť vyhotovenú v listinnej podobe: oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil priamo v kancelárii oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie. V prípade neprítomnosti zamestnancov oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie na pracovisku, formulár na vyplnenie sťažnosti bude sťažovateľovi k dispozícií v podateľni ministerstva. Ak sťažovateľovi bráni, zdravotný stav aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil sám, vyhotoví ju za neho zamestnanec oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie.

e-mailom na adresu: podnet_staznost@mirri.gov.sk  (sťažnosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným podpisom, autorizáciou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo odoslaním prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk)

prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk

Na podanie sťažnosti je možné využiť formulár (PDF, 364 kB).

 1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní. Lehota na vybavenie sťažností začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia ministerstvu. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže minister predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní.
 2. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Postup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 1. Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 2. Petíciu možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Pribinova 25
811 09 Bratislava

osobne: do podateľne ministerstva na prízemí (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)

prostredníctvom elektronickej podateľne: http://podatelna.gov.sk

 1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je povinné prešetriť a vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Ak nie je možné vybaviť petíciu v lehote do 30 pracovných dní od jej doručenia, ministerstvo je povinné vybaviť petíciu v lehote ďalších 30 pracovných dní.
 2. Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.
 3. Ak ďalšia petícia v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, ministerstvo oznámi osobám, ktoré petíciu podali stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície.