Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Sťažnosti a petície

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.

Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej moci.

Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. Trestným poriadkom, zákonom o priestupkoch a inými),
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. podľa Exekučného poriadku, zákona o štátnej službe a iných),
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. v správnom konaní podľa správneho poriadku),
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o inšpekcii práce) alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

Sťažnosť ministerstvu možno podať:

 • poštou v listinnej podobe na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie
Pribinova 25
811 09 Bratislava

 • osobne v listinnej podobe: do podateľne ministerstva na prízemí (pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.)
 • osobne, ak sťažovateľ nemá sťažnosť vyhotovenú v listinnej podobe: oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil priamo v kancelárii oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie. V prípade neprítomnosti zamestnancov oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie na pracovisku, formulár na vyplnenie sťažnosti bude sťažovateľovi k dispozícií v podateľni ministerstva. Ak sťažovateľovi bráni, zdravotný stav aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil sám, vyhotoví ju za neho zamestnanec oddelenia vnútornej kontroly a prevencie korupcie.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne na Ústrednom portáli verejnej správy: http://podatelna.gov.sk
 • v elektronickej podobe e-mailom na adresu: podnet_staznost@mirri.gov.sk

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (napr. do elektronickej schránky ministerstva na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk). Ak sťažnosť nie je autorizovaná ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí bez vyzvania do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Na podanie sťažnosti je možné využiť formulár (PDF, 364 kB).

V prípade, že ide o žiadosti, návrhy alebo sťažnosti, ktoré sú vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu, je možné podať petíciu podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Na vybavenie petície alebo sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ministerstvo je preto vzhľadom na svoje postavenie a právomoci oprávnené prešetrovať len podania smerujúce voči jeho zamestnancom a jeho činnosti. Ak ministerstvo nie je príslušné na vybavenie podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí podávateľa.