Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o slobode informácií zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii:

 1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie
  • 0,02 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,
  • 0,03 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,
  • 0,04 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3,
  • 0,06 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,
  • 0,40 eura za jeden kus CD
 2. Obálka
  • Formát A6 – 0,02 eura
  • Formát A5 – 0,03 eura
  • Formát A4 – 0,07 eura
 3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.
 4. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.
 5. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie
  • bezhotovostne prevodom na účet v banke s uvedením variabilného symbolu,
  • poštovou poukážkou.
 6. Bezplatne sú sprístupňované informácie, v prípade ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie neprekročia čiastku 6,64 eura. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu 6,64 eur.

Sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky postupuje podľa zákona č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Položky sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu citovaného zákona:

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba ……………………………………………..…..…..…… 16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie … 165,50 eura

Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu … 2 eura

 1. o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany … 0,50 eura

Poznámka
Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

XXIV. ČASŤ VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY

Položka 274

 1. a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ……………………. 10 eur
 2. b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora …………. 20 eur

Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník  správnych poplatkov tvorí prílohu, ktorá je súčasťou cit. zákona. Sadzby správnych poplatkov za úkony a konania sú určené v položkách sadzobníka.

Správne poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. MIRRI SR je ako správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, avšak nemá vytvorené technické podmienky na úhradu správneho poplatku priamo na správnom orgáne. Poplatky sa platia prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu (Slovenská pošta, a. s.), ktorá je prevádzkovateľom systému (tzv. eKolok). Správne poplatky, ktoré sú určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo uskutočneniu konania. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol správny poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume,  je splatný do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na jeho zaplatenie. Ak poplatník nezaplatí správne poplatky priamo pri podaní alebo do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, správny orgán úkon nevykoná alebo konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.