Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Zriadenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Podľa čl. 122 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. ÚSTAVA Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky bolo zriadené zákonom NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a Štatútom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 417 z 1. júla 2020 v znení zmien a doplnení schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 613 z 30. septembra 2020.

Rámcová náplň Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy vyplýva z § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorého znenie je nasledovné:

§ 10

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

b) oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,

c) regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja,

d) centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

(2) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zabezpečuje pre Úrad pre verejné obstarávanie legislatívne činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; § 37 sa použije primerane.

Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry sú premietnuté v Štatúte ministerstva, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 417 z 1. júla 2020 v znení zmien a doplnení schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 613 z 30. septembra 2020.

Smernica Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 11/2021 z 25. augusta 2021 o postupe pri sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám v znení Dodatku č. 1 z 08. júla 2022