Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nahlasovanie korupcie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) umožňuje v rámci činnosti v oblasti boja proti korupcii podávať podnety a nahlasovať informácie týkajúce sa podozrenia z korupcie a korupčného správania zamestnancov ministerstva, resp. podozrenia z korupcie a korupčného správania priamo súvisiace s činnosťou v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „podnety“).

Korupciou sa rozumie zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech zamestnanca alebo v prospech iných osôb.

Podnety je možné zasielať oddeleniu vnútornej kontroly a prevencie korupcie elektronicky na e‑mailovú adresu protikorupcii@mirri.gov.sk alebo poštou na adresu ministerstva.

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností/petícií/oznámení podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z. z., č. 211/2000 Z. z., č. 71/1967 Zb. a pod.) a ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Aby bolo možné podnet hodnoverne preveriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú tomu, že zo strany zamestnanca ministerstva alebo v rámci činnosti v jeho pôsobnosti mohlo dôjsť ku korupcii alebo korupčnému správaniu.

Ministerstvo sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podnetmi alebo sťažnosťami, ktoré smerujú proti iným orgánom verejnej správy alebo súkromnoprávnym subjektom a v súvislosti s doručenými podaniami nebude poskytovať právne poradenstvo.

Ministerstvo sa tiež nebude zaoberať podnetmi, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupciu alebo korupčné správanie zamestnanca ministerstva alebo korupčné správanie týkajúce sa činnosti v pôsobnosti ministerstva.

V prípade, že máte záujem o informovanie o výsledku preverenia podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, príp. e-mail a ministerstvo Vás bude informovať o výsledku preverenia podnetu.

Zaslaním podnetu ministerstvu nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhanie sa klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia podľa § 345 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.