Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 13 – Stredná škola

Opis životnej situácie

Pojem stredná škola používame ako označenie pre zoznam rôznych inštitúcií poskytujúcich stredoškolské vzdelanie, ako sú:

  • gymnáziá,
  • 4-ročné programy pre deti, ktoré ukončili deviaty ročník základných škôl,
  • 8-ročné programy pre deti, ktoré ukončili piaty ročník základných škôl,
  • stredné odborné školy,
  • školy, ktoré ponúkajú učňovské vzdelanie,
  • konzervatóriá,
  • stredné umelecké a športové školy.

Deti môžu začať navštevovať strednú školu po absolvovaní deviateho ročníka, po ukončení piateho ročníka alebo v prípade niektorých programov po ukončení ôsmeho ročníka základnej školy. Analýza tejto životnej situácie bola zameraná na prijímacie konanie.

Dôležitý je správny výber školy a každá základná škola má určeného učiteľa, ktorý poskytuje kariérne poradenstvo. Miestne inštitúty výchovného poradenstva a prevencie ponúkajú kariérne poradenstvo v podobe tímovej aktivity alebo ako individuálne sedenie. Usmernenia a predpisy platné pre proces prijímania na stredné školy boli zmenené a aktualizované k 1. januáru 2022.

Podľa platných predpisov môže každý žiak podať prihlášku na:

  • dva odbory alebo školy, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností,
  • dva odbory s overením špeciálnych zručností – takýmito školami sú najčastejšie konzervatóriá, športové a umelecké školy.

Všetky žiadosti sa podávajú v jednom dokumente. Súčasné nastavenie dôrazne odporúča používať elektronické podávanie prihlášok. Mnohé školy už používajú niektorý z typov elektronických školských systémov riadenia škôl, najčastejšie sa používa EduPage, ale používajú aj iné možnosti. Elektronické podanie môže niekedy zlyhať, ak elektronické školské systémy nie sú dobre integrované a nedokážu navzájom spolupracovať.

Najideálnejší spôsob podávania žiadostí je prostredníctvom elektronického systému. Prostredníctvom elektronického školského systému riaditeľ školy prihlášku potvrdí a odošle ju na všetky dotknuté stredné školy. Po rozhodnutí o prijatí dostanú rodičia spätnú väzbu priamo v elektronickom systéme. Stále však existujú prípady, keď elektronické podanie nie je možné a prihlášky sa musia poslať poštou. Je tiež dôležité poznamenať, že v súčasnosti veľmi často používaný systém EduPage bol vytvorený ako komerčný produkt.

Vo všeobecnosti sú študenti pozývaní na prijímacie skúšky a testy a konečné rozhodnutie je založené na ich výsledkoch. Analýza sa týkala aj procesu podávania prihlášok na vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania, ktorý bol do slovenského vzdelávacieho systému zavedený v roku 2015.

Podobne ako pri životných situáciách týkajúcich sa prijímania do materskej a základnej školy sú jasné kroky, ktoré musí občan urobiť, ale samotný proces nie je štandardizovaný. Úroveň používateľskej prívetivosti procesu do veľkej miery závisí od možností základných a stredných škôl a od technických parametrov systémov riadenia škôl, ktoré jednotlivé školy používajú.

Ďalším dôležitým faktorom sú možnosti rodičov a prístup k internetu a elektronickým službám, najmä vzhľadom na skutočnosť, že je prítomná značná miera nerovností, ktorá súvisí so sociálno-ekonomickým zázemím a regionálnymi rozdielmi.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Dieťa končí základnú školu a chce pokračovať v štúdiu Dieťa bolo prijaté na strednú školu Dieťa navštevuje piaty, ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy v SR a chce pokračovať v štúdiu na strednej škole: gymnázium, stredná odborná škola, učilište, konzervatórium, stredná umelecká škola, stredná športová škola

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Customer journey

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 55 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS13 Stredná škola (XLS, 225 kB)