Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL v režime štátnej pomoci / minimálnej pomoci

  Výzva 17I04-04-V02

  Výzva 17I04-04-V02

  Dátum zverejnenia výzvy: 10.04.2024

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I04-04-V02 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL v režime štátnej pomoci / minimálnej pomoci.

  Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie (ďalej len „PRP EÚ“):

  • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014 – 2020 (Connecting Europe Facility – Telecom, ďalej len „CEF Telecom“),
  • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2021-2027 (Connecting Europe Facility – Digital, ďalej len „CEF 2 Digital“),
  • Program Digitálna Európa na roky 2021-2027 (Digital Europe Programme, ďalej len „DIGITAL“).

  Účelom výzvy je podpora obnovy a odolnosti Slovenskej republiky cez zabezpečenie spolufinancovania projektov úspešných žiadateľov v rámci PRP EÚ z prostriedkov mechanizmu v oblasti výskumu a vývoja (priemyselný výskum a experimentálny vývoj, štúdie uskutočniteľnosti) a vzdelávania. Výzva je určená pre subjekty, ktoré disponujú schválenými projektami predloženými v rámci výziev priamo riadených programov EÚ. Charakter každého projektu je tak individuálny, v súlade s cieľmi a účelom programu Digitálna Európa a nástrojov na prepájanie Európy, v rámci ktorých budú mať žiadatelia uzavretú zmluvu – Grant Agreement vrátane schválených alokovaných finančných prostriedkov na oprávnené aktivity projektu.

  Pri poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre spolufinancovanie projektov schválených v rámci PRP EÚ sa v rámci výzvy 17I04-04-V02 uplatňuje štátna pomoc a minimálna pomoc.

  Pravidlá poskytovania pomoci upravuje:

  • Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej Únie v znení dodatku č. 1, 112060 v platnom znení a
  • Schéma minimálnej pomoci na podporu digitálnej transformácie Slovenska z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky DM – 4/2024 v platnom znení.

   

  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 9 181 510,29 EUR s DPH

  – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti: 7 651 258,57 EUR

  – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 1 530 251,72 EUR

   

  Trvanie výzvy

  Vyhlásenie výzvy:  10.04.2024

  Uzavretie výzvy:    31.07.2024

   

  Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

  Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

  Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

  Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO.

   

  Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi.

   

  Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

   

  Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

   

  V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

                  Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni MIRRI SR:

  pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

  piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

  • doporučenou poštou,
  • kuriérskou službou.

  Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I04-04-V02)

   

  Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

   

  Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

   

  Súbory na stiahnutie

  Výzva č. 17I04-04-V02 (PDF, 660 kB)

  Prílohy výzvy

  Príloha k výzve č. 1: Formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a jeho povinné prílohy (PDF, 508 kB)

  Príloha k výzve č. 2: Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ZIP, 2,21 MB)

  Príloha k výzve č. 3: Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (DOCX, 136 kB)

  Príloha k výzve č. 4: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (DOCX, 152 kB)

  Príloha k výzve č. 5: Test podniku v ťažkostiach (XLSX, 92 kB)

  Príloha k výzve č. 6: Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP