Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci (17I06-04-V03) – UZAVRETÁ

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci

  Výzva 17I06-04-V03

  Dátum zverejnenia výzvy: 18.12.2023
  Dátum aktualizácie: 28.02.2024

  Výzva bola uzavretá 15.03.2024

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I06-04-V03 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci.

  Cieľom výzvy, je zrekonštruovať a dobudovať priestory vrátane ich procesného zabezpečenia v rámci prevádzky informačných systémov kritickej infraštruktúry v kontexte fyzickej, objektovej a technickej bezpečnosti pre prácu s režimovými dokumentmi a zabezpečiť požiadavky na riadenie dokumentov v špeciálnom režime.

  Účelom výzvy je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry prostredníctvom investícií do nasledujúcich aktivít:

  A1:         Dobudovanie technického a objektového zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry

  A2:         Zvýšenie procesného zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry

  A3:         Odborná príprava osôb podieľajúcich sa na zabezpečení priestorov kritickej infraštruktúry

  V prípade výzvy 17I06-04-V03  sa podmienky týkajúce sa pomoci de minimis aplikujú prostredníctvom schémy pomoci de minimis DM – 4/2023 v platnom znení.

  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 1 508 674,26 EUR s DPH  

  – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti: 1 257 228,55 EUR

  – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 251 445,71 EUR

  Trvanie výzvy

  Vyhlásenie výzvy:  18.12.2023

  Uzavretie výzvy: 15.03.2024 (aktualizovaný v zmysle Usmernenia č. 3 k zmene Výzvy 17I06-04-V03)

  Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

  Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

  Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

  Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO.

  Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi.

  Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

  Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

  V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

  Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni MIRRI SR:

  pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

  piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

  • doporučenou poštou,
  • kuriérskou službou.

  Upozornenie pre žiadateľa: V prípade existencie skutočností zabraňujúcich žiadateľovi predložiť relevantnú prílohu, resp. prílohy alebo inú dokumentáciu obsahujúcu údaje o prevádzkovateľovi a prvku kritickej infraštruktúry, ktoré vyplývajú napr. z dôvodu nesúladu so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo so zákonom č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre ako aj vzhľadom na špecifické postavanie, je žiadateľ povinný uviesť danú skutočnosť v Žiadosti o PPM v ISPO a takúto dokumentáciu predloží iba v listinnej forme. Konkrétne žiadateľ pri zaevidovaní Žiadosti o PPM v ISPO, v časti „Údaje o projekte“, uvedie odkaz, že príloha „Opis projektu“ bola spracovaná v písomnej forme a bude spolu so sumárom žiadosti listinne doručovaná v stanovenom režime utajenia alebo citlivej informácie. Takto spracovaná bude aj príloha „Rozpočet projektu spolu so záznamom z uskutočneného prieskumu trhu“, prípadne iná dokumentácia obsahujúca údaje o prevádzkovateľovi a prvku kritickej infraštruktúry.

  Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I06-04-V03).

  Zároveň v zmysle vyššie uvedeného upozornenia pre žiadateľa je nevyhnutné, aby žiadateľ doručenú obálku náležite označil, a to v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo so zákonom č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.

  Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

  Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

  Súbory na stiahnutie:

  Prílohy Výzvy:

   

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo dňa 05.02.2024 Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy 17I06-04-V03.

  Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy 17I06-04-V03 (PDF, 340 kB)

  Výzva 17I06-04-V03 v znení Usmernenia č. 1 (PDF, 584 kB)

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo dňa 13.02.2024 Usmernenie č. 2 k zmene Výzvy 17I06-04-V03.

  Usmernenie č. 2 k zmene Výzvy 17I06-04-V03 (PDF, 340kB)

  Výzva 17I06-04-V03 v znení Usmernenia č. 2 (PDF, 584 kB)

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo dňa 28.02.2024 Usmernenie č. 3 k zmene Výzvy 17I06-04-V03.

  Usmernenie č. 3 k zmene Výzvy 17I06-04-V03 (PDF, 304 kB)

  Výzva 17I06-04-V03 v znení Usmernenia č. 3 (PDF, 584 kB)

  Informácia ku školeniu k výzve

  Prezentácia zo školenia k Výzve zo 17.01.2024 (PPTX, 25,4 MB)

  Často kladené otázky (PDF, 356 kB)