Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 14 – Odchod do dôchodku

Opis životnej situácie

Zákaznícka cesta (customer journey) životnej situácie Odchod do dôchodku zahŕňa činnosti občana súvisiace s priznaním starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo strany Sociálnej poisťovne. Táto inštitúcia v súčasnosti poskytuje občanom informačný portál, na ktorom si môžu vypočítať informatívny vek odchodu do dôchodku, ako aj predpokladanú výšku mesačného dôchodku.

Pred podaním žiadosti o dôchodok má občan možnosť požiadať o výpis zo svojho individuálneho účtu poistenca. V tomto výpise sú uvedené údaje vstupujúce do výpočtu dôchodkovej dávky, ktoré má v danom okamihu k dispozícii Sociálna poisťovňa. O výpis je možné požiadať písomne, telefonicky, osobne a tiež elektronicky. Ak v ňom chýbajú údaje, občan môže sám iniciatívne vyhľadať chýbajúce alebo nesprávne doklady o predchádzajúcich zamestnaniach.

Občania si môžu dohodnúť termín podania žiadosti o dôchodok prostredníctvom portálu Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom call centra. Žiadosť o dôchodok je možné podať len osobne. V prípade chýbajúcich alebo nesprávnych dokladov o predchádzajúcich zamestnaniach ich môže občan predložiť Sociálnej poisťovni priamo na stretnutí alebo dodatočne.

Ak mal občan zamestnanie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, Sociálna poisťovňa si vyžiada potrebné potvrdenia o zamestnaní od príslušnej inštitúcie členského štátu prostredníctvom vzoru E205. V záujme urýchlenia procesu vybavovania žiadosti o dôchodok sa však dôrazne odporúča, aby si takéto potvrdenia vyzdvihol a predložil priamo občan.

Po podaní žiadosti o dôchodok sa začne dôchodkové konanie. Sociálna poisťovňa má na proces priznania dôchodku lehotu 60 dní, ktorá sa v zložitejších prípadoch môže predĺžiť na ďalších 60 dní. Počas tejto lehoty môže občan požiadať o zálohovú výplatu dôchodku.

Dôchodok sa občanom vypláca ako preddavok. Po priznaní dôchodku Sociálnou poisťovňou môže občan zmeniť spôsob výplaty alebo osobu, ktorej sa dôchodok vypláca. V prípade, že občan žije mimo územia Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa zmení spôsob výplaty dôchodku na platbu po obdržaní, a občan je povinný v pravidelných intervaloch zasielať Potvrdenie o bývaní.

Ak mal občan uzatvorenú zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pre druhý pilier, môže požiadať o výplatu z druhého piliera prostredníctvom rovnakého vzoru žiadosti o dôchodok. Prípadne sa občan môže obrátiť priamo na svoju správcovskú spoločnosť. Občanovi je zaslaný ponukový list zo Sociálnej poisťovne, ktorý ponúka schému výplaty dôchodku aj z dohodnutých životných poisťovní, okrem tej, s ktorou mal občan zmluvu.

Občan si môže vybrať z ponúk a uzavrieť zmluvu s vybranou spoločnosťou. Na základe tejto zmluvy sa vypláca doplnková dôchodková dávka z druhého piliera. Analýza životnej situácie sa nezaoberala dôchodkom z doplnkových dôchodkových spoločností (tretí pilier), ktorý je na Slovensku dobrovoľný. Z pohľadu občana je kľúčovou otázkou dĺžka tohto procesu. Na jej zlepšenie je potrebná ešte podrobnejšia analýza, ktorá by zhromaždila informácie o možnostiach urýchlenia procesu priznania dôchodku na jednej strane a o tom, ako obmedziť administratívnu záťaž, ktorú predstavuje povinnosť zhromažďovania a predkladania chýbajúcich dokladov a iných potvrdení na strane druhej.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Som pripravený odísť do dôchodku alebo predčasného dôchodku Poberám starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok Občan (FO), ktorý krátko po dosiahnutí dôchodkového veku alebo predčasného dôchodku pracoval prevažne v SR alebo v krajinách, kde sa uplatňujú koordinačné nariadenia EÚ (EHS)

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 73 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS14 Odchod do dôchodku (XLS, 235 kB)