Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 15 – Uzavretie manželstva

Opis životnej situácie

Uzavretie manželstva je životná situácia plná emócií, ale aj stresu. Zníženie nevyhnutných administratívnych úloh by partnerom umožnilo užívať si spoločný čas namiesto plnenia administratívnych povinností.

V našej analýze sme sa zamerali na najčastejší prípad, keď dvaja dospelí občania Slovenskej republiky chcú vstúpiť do manželstva. Snúbenci si môžu vybrať cirkevný alebo civilný sobášny obrad, pričom oba sú z pohľadu zákona rovnocenné. Cirkevný obrad však musí byť vysvätený predstaviteľom oficiálne uznanej cirkvi alebo náboženstva.

Podmienky pre civilné sobáše sú vo všeobecnosti veľmi mierne a prakticky sa vyžaduje len preukázať, že nevesta a ženích sú slobodní alebo rozvedení, prípadne ovdovení. V mnohých prípadoch môžu matričné úrady získať tieto informácie z centrálnej elektronickej podateľne. Cirkvi môžu vyžadovať splnenie ďalších podmienok, o ktorých musí byť pár informovaný, pretože to môže mať vplyv na obdobie prípravy na obrad. O civilný sobáš možno požiadať osobne alebo online prostredníctvom elektronických služieb využívaných obcami. Po svadobnom obrade sa manželstvo zaregistruje a matričný úrad vydá sobášny list.

V žiadosti o registráciu manželstva sa partneri dohodnú na priezvisku, ktoré budú v budúcnosti používať, spolu s formami, ktoré budú používať pre svoje budúce deti. Tu vzniká komplikácia, ktorá je v súčasnosti čoraz častejšia. Historicky je to žena, ktorá preberá priezvisko manžela s príponou „-ová“. Táto prípona sa považuje za ženskú verziu priezviska, ale v iných jazykových skupinách sa nepoužíva. Preto predstavitelia mnohých menšín žijúcich na Slovensku túto príponu nechcú používať.

Okrem toho narastá počet žien, ktoré ju odmietajú používať z osobných dôvodov. Úrady budú musieť uznať túto zmenu v spoločnosti a prispôsobiť sa jej a uľahčiť zmenu mena. V súčasnosti partner, ktorý sa chystá zmeniť svoje meno, tak môže urobiť pri podaní žiadosti o registráciu manželstva. Ak sa tento moment premešká, je potrebné podať osobitnú žiadosť a zaplatiť správny poplatok.

Ak si jeden z manželov alebo obaja manželia zmenili svoje meno, partnerov čaká dlhý rad administratívnych úkonov na splnenie oznamovacej povinnosti. V prípade zmeny priezviska je potrebné nanovo vystaviť každý osobný doklad – občiansky preukaz, pas a vodičský preukaz. Každý orgán verejnej moci a zainteresovaná strana, ktorá má vzťah k manželom, musí byť o tejto zmene informovaná. Ide napríklad o:

  • Dopravný úrad,
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
  • Živnostenský úrad,
  • všetky ostatné zainteresované strany – finančné inštitúcie, poskytovatelia telekomunikačných služieb.

Zoznam orgánov verejnej správy, ktoré treba notifikovať, je dlhý a je takmer nemožné zapamätať si každý z nich. Občanom by veľmi pomohla implementácia prístupu jedenkrát a dosť aj pre túto životnú situáciu. Už boli zavedené niektoré zmeny, ktoré túto záťaž zmierňujú:

  • zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa sa dokážu dostať k zmenám osobných údajov a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať svoje registre.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Rozhodli sme sa uzavrieť manželstvo Dostali sme všetky potrebné dokumenty Občania, ktorí dosiahli plnoletosť a chcú občiansky alebo cirkevný sobáš

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 140 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS15 Uzavretie manželstva (XLS, 224 kB)