Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 5 – Administratívny chod podniku

Opis životnej situácie

Zákaznícka cesta (customer journey)  životnej situácie Administratívny chod podniku zahŕňa široké spektrum povinností, ktoré musí podnikateľ splniť počas prevádzky svojho podniku. Zamerali sme sa však na tie najdôležitejšie povinnosti. V oblasti týkajúcej sa daní sú to povinnosti súvisiace s:

  • daňou z príjmov, zamestnanosti,
  • daňou z pridanej hodnoty,
  • daňou z motorových vozidiel.

Daňový úrad v tejto oblasti zaviedol elektronické služby a podnikatelia sú povinní komunikovať s daňovým úradom výlučne elektronicky. Podnikatelia sú tiež povinní platiť miestne dane a poplatky. Úroveň elektronických služieb v tejto oblasti závisí od konkrétnej obce či mesta a v rámci Slovenska je veľmi rôznorodá.

V súvislosti so zamestnávaním ďalších zamestnancov má podnikateľ okrem daňových povinností aj niekoľko povinností v oblasti platenia odvodov a poistného do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní. Táto oblasť je digitalizovaná, keďže príslušné inštitúcie zaviedli viaceré elektronické služby pre podnikateľov.

Do analýzy tejto životnej situácie boli osobitne zahrnuté aktivity a povinnosti súvisiace s kontrolnou činnosťou a inšpekčnými prehliadkami, ktoré príslušné štátne inštitúcie vykonávajú voči podnikateľom. Individuálne kontroly sú pomerne časté a nie sú vzájomne koordinované, preto sa často stáva, že podnikatelia majú počas roka niekoľko kontrol z rôznych inštitúcií. Kontroly predstavujú záťaž spojenú s predkladaním dokladov od iných štátnych inštitúcií a iných dôkazov, ktoré v súčasnosti nie je možné poskytovať elektronicky.

Ďalšou z povinností podnikateľa je predkladanie rôznych štatistických a finančných výkazov. Túto povinnosť sa podarilo zjednotiť, keďže Štatistický úrad a Daňový úrad už zaviedli elektronické služby pre podnikateľov.

Vzhľadom na platobnú disciplínu podnikateľských subjektov na Slovensku je pre podnikateľov dôležitou oblasťou aj riešenie problémov s platobnou neschopnosťou a prihlasovanie pohľadávok v rámci insolvenčných konaní. Na tieto účely začalo Ministerstvo spravodlivosti SR implementovať elektronické služby, ktoré si však vyžadujú ďalší rozvoj.

V rámci životného cyklu podnikateľskej činnosti podnikatelia nahlasujú zmeny údajov aj do obchodného registra, resp. živnostenského registra a na ďalšie príslušné registračné /ohlasovacie úrady. Proces predkladania údajov už prešiel digitalizáciou.

Podnikatelia majú tiež možnosť prihlásiť na podporné a konzultačné služby poskytované prostredníctvom Slovak Business Agency (podriadená organizácia Ministerstva hospodárstva SR).

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Hospodársky subjekt začal vykonávať podnikateľskú činnosť Záväzky hospodárskeho subjektu voči obciam a štátu sú splnené Podnikateľ (FO podnikateľ, právnická osoba) s prevádzkou a zamestnancami

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stavZákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 238 kB)

Rozsah zákazníckej cesty: Zamestnanie prvého zamestnanca – súčasný stav

Rozsah zákazníckej cesty: Zmeny v registroch – súčasný stav

Prieskumy

MERANIE INDIKÁTOROV ROZVOJA A SPOKOJNOSTI S VYBRANÝMI E-SLUŽBAMI VEREJNEJ SPRÁVY 2022, Cieľový segment: biznis sektor (PDF, 1.51 MB)

Dashboard osobnej zóny pre podnikateľov_Guerilla výskum 2023 (PDF, 845 kB)

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS5 Administratívny chod podniku (XLS, 238 kB)