Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Inovácie

MIT – Slovakia Seed Fund

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uzatvorilo v roku 2021 dohodu s Massachusetts Institute of Technology (MIT) s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu.

O fonde

Slovensko vložilo do fondu už 600 000 USD a má za sebou podieľanie sa na vzniku niekoľkých úspešných spoluprác medzi vedeckými tímami z MIT a Slovenska . Fond v poriebehu nasledujúcich 4 rokov podporí dva až štyri projekty ročne. Predpokladaná výška podpory na jeden tímový projekt je maximálne 30 000 USD.

MIT je jednou z najlepších univerzít na svete najmä v oblasti prírodných, technických, ale aj spoločenských vied. Samotný fond umožní spoluprácu a podporu našich špičkových vedcov a študentov s partnermi z MIT vo forme malých grantov zameraných na riešenie konkrétneho problému.

 

Aktuálna výzva na roky 2023-2024 je uzatvorená. Ďalšia výzva sa otvorí v septembri 2024.

Zoznam víťazov súťaže Seed Funds Award 2022-2023 nájdete tu.

 

Čo je účelom fondu?

MIT – Slovakia Seed Fund je určený na podporu nových spoluprác medzi vedecko výskumnými tímami MIT a verejnými vysokými školami, univerzitami a verejnými výskumnými inštitúciami so sídlom v Slovenskej republike

 

Čo je cieľom fondu?

Cieľom je vypracovať a spustiť spoločné vedecko-výskumné projekty v oblastiach: prírodné, humanitné, umelecké a spoločenské vedy, manažment, ekonómia, informatika, technické vedy, architektúra a plánovanie, ktorým sa venujú fakulty na MIT  a to prostredníctvom malých grantov.

 

Čo je MIT?

Massachusetts Institute of Technology (MIT) je jednou z najlepších univerzít na svete a to najmä v oblasti prírodných, technických, ale aj spoločenských vied.

 

Čo je hlavné zameranie MIT?

MIT sa zameriava sa na teoretický, aplikovaný vedecký a technologický výskum.

 

Ako je MIT financované?

Je jednou z dvoch súkromných univerzít v USA podporovaných štátom. Jeho zdroje na výskumnú činnosť sú najväčšie medzi americkými univerzitami.

Aké sú úspechy MIT?

100 Nobelových cien: Merton, ekonómia (1997); Phillip A. Merton, ekonómia (1997); Joshua Angrist, ekonómia (2021); Abhijit Banerjee, ekonómia (2019); Esther Duflo, ekonómia (2019); H. Robert Horvitz, medicína/fyziológia (2002); Wolfgang Ketterle, fyzika (2001); Robert C. Sharp, medicína/fyziológia (1993); Susan Solomon, mier (spolupredsedníčka prvej pracovnej skupiny IPCC uznanej v rámci Medzivládneho panelu pre zmenu klímy, 2007); Samuel C. C. Ting, fyzika (1976); Susumu Tonegawa, medicína/fyziológia (1987); Frank Wilczek, fyzika (2004); a zamestnanec Jean Marcel Tirole, ekonómia (2014).

 

Aká je štruktúra MIT?

Výskum je v MIT lokalizovaný v 30 oddeleniach, venujúce sa konkrétnemu vedenému odboru, v piatich školách a jednej college, ako aj v desiatkach interdisciplinárnych centier, laboratórií a programov, ktoré združujú odborníkov z rôznych odborov, aby preskúmali nové intelektuálne hranice a riešili dôležité spoločenské problémy. Každý odbor a centrum má svoju webstránku, kde je možné získať informácie o ich prebiehajúcom výskume.

 

Čo je to MISTI?

MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI) a Global Seed Funds (GSF): Medzinárodné aktivity MIT prebiehajú pod hlavičkou MISTI, ktoré podporujú medzinárodnú spoluprácu a vytvárajú fondy na podporu spolupráce MIT s tímami v iných krajinách, ako sú GSF fondy, kam spadá aj MIT – Slovakia Seed Fund. Všetky fondy sú riadené jednotnými pravidlami a kritériami oprávnenosti a sú spravované priamo MIT. Od roku 2008 bolo poskytnutých 1000 výskumným projektom takmer 22 miliónov dolárov. O grant GSF sa od jeho vzniku uchádzalo viac ako 70 % vedeckých pracovníkov MIT.

 

Z čoho je fond financovaný?

Program je financovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zo štátneho rozpočtu.

 

Celková alokácia

Po úspešnej prvotnej výzve, kde bolo vybraných 6 kvalitných projektov, sa MIRRI SR rozhodlo navýšiť zdroje vo fonde o ďalších 150 000,00 USD na celkových 375 000,00 USD. Vzhľadom na úspešnosť spolupráce, MIRRI SR navrhlo navýšiť MIT fond o ďalších 225 000,00 USD, ktoré budú použité v nasledujúcich rokoch.

 

Aká je výška grantu?

Maximálna výška grantu: 30 000 USD. Celá suma každého grantu prevedie na účet v MIT, ktorý bude spravovať priamo žiadateľ z MIT a jeho oddelenie. Všetky prípustné výdavky súvisiace s grantom by sa mali hradiť priamo z tohto účtu vrátane cesty zahraničného(-ých) kolegu(-ov) na MIT. Po ukončení grantového cyklu sa všetky nevyužité finančné prostriedky vrátia do Global Seed Funds.

 

Pre koho je grant určený?

Fond je otvorený pre uchádzačov z rôznych vedných disciplín a uprednostňuje projekty postavené na báze nových spoluprác alebo nových fázach spolupráce s predpokladaným významným dopadom na rozvoj poznania v príslušných oblastiach. Slovenskí zástupcovia vystupujú ako spolužiadatelia. Podporené môžu byť projekty vo všetkých oblastiach, ktorým sa MIT venuje, pričom MIRRI môže definovať prioritné oblasti kľúčové pre Slovensko. GSF je otvorený pre všetky odborných zamestnancov MIT so statusom hlavného výskumníka (Principal Investigator (PI) – hlavní výskumní pracovníci a vedúci výskumní pracovníci). Pre zástupcu zo Slovenska je teda kľúčové nájsť si svojho PI alebo výskumný tím vedený PI. Ten je spravidla naviazaný na jedno zo 60 interdisciplinárnych výskumných centier alebo 30 vedeckých oddelení, ktoré sú lokalizované v 5 školách MIT. Je možné osloviť viac ako jedného PI z MIT, ale jeden PI musí byť hlavný. Je možné zahrnúť aj výskumníkov z tretích krajín, len treba zvážíť, aký budú mať pre projekt prínos.

 

Doba realizácie projektu

Doba realizácie projektu je do 20 mesiacov.

 

Cieľ projektu

Cieľom je naštartovanie dlhotrvajúcej spolupráce, ktoré presahuje časový rámec fondu a v budúcnosti môže priniesť ďalšie formy vedeckých spoluprác aj dodatočné súkromné alebo iné zdroje.

 

Výstup projektu

Od príjemcov grantov sa vyžaduje, aby na konci grantového obdobia vypracovali záverečnú správu. Je veľmi časté, že výstupom spolupráce na báze Seed fondu je publikácia alebo spoločná žiadosť o ďalšie financovanie, napr. v podobe grantu, ale to nie je nevyhnutné. Iným typom výstupu môže byť aj zorganizovanie workshopu, semináru či iného podujatia.

 

Oprávnené náklady

Cestovné náklady spojené so vzájomnými krátkodobými výskumnými stážami, workshopmi a stretnutiami, ide zväčša o jedno/dvoj-týždňové vzájomné pracovné cesty, ktoré nesmú prekročiť 2 mesiace.

 

Neoprávnené náklady

 • Finančné prostriedky sa nesmú použiť na tieto účely:
 • dodávky alebo vybavenie súvisiace s výskumom
 • platy a/alebo vedľajšie výhody akéhokoľvek personálu
 • konferenčné a registračné poplatky
 • finančné prostriedky nie sú určené na dlhodobé pobyty (nad dva mesiace) v zahraničí alebo na MIT, na tieto účely sú určené iné fondy, napr. MISTI Internships.

 

Podávanie žiadosti/Aktuálna výzva

Aktuálna výzva na roky 2023-2024 je otvorená! Ak sa chcete prihlásiť: Použite toto prepojenie na portáli MISTI. Uzávierka prihlášok je 12. decembra 2023.

 

Ako prebieha hodnotenie?

Vyhlásenie samotnej výzvy a výber projektov je v gescii MIT, pričom MIRRI poradný hlas. Príjemcovia grantov sa vyberajú prostredníctvom dvojstupňového procesu, na ktorý dohliada poradný výbor GSF:

 • Hodnotiaci výbor najprv preskúma návrhy z hľadiska vedeckých kritérií (Scientific Reviews). Tento výbor tvoria odborníci z radov zamestnancov MIT, ktorí posudzujú návrhy vo svojich vlastných oblastiach výskumu.
 • Po zohľadnení tohto preskúmania vyberie výberová komisia zložená z radov zamestnancov z celého MIT (Scientific Board) návrhy na základe celkovej kvality návrhu a priorít fondu.

Na celý proces hodnotenia a výberu dohliada Poradný výbor (Advisory Board) pre Global Seed Funds.

 

MIT preferuje projekty, ktoré:

 • s veľkou pravdepodobnosťou významne prispejú k danej oblasti výskumu
 • sú postavené na báze nových alebo na spoluprách vstupujúcich do novej fázy
 • navrhujú vyváženú a komplementárnu spoluprácu medzi tímami z MIT a Slovenska – Explicitne treba definovať komplementaritu tímov napr. z hľadiska: metodológie, vybavenia, prístupov k problematike, expertízy.
 • zmysluplne do projektu zapájajú vysokoškolských študentov a/alebo absolventov vysokých škôl
 • je pravdepodobné, že budú udržateľné aj po skončení obdobia financovania zo seed fondu

 

Na čo sa sústrediť pri vypĺňaní žiadosti

 • Je potrebné jasne definovať výskumný zámer a ciele výskumu, bez toho aby bol použitý žargón, pretože panel hodnotiteľov je sice z časti zložený z expertov, ale z časti je aj interdisciplinárny.
 • Technické informácie by mali zahrňovať aj súčasný stav problematiky, vrátane citácií.
 • Jasne definovať nový prístup a čím sa líši od predchádzajúcich prístupov definovaných v literatúre.
 • Definovať, prečo je výskumný zámer dôležitý a aký môže mať dopad?
 • Definovať, kam by sa mal výskum v rámci témy uberať v budúcnosti a prečo je vlastne dobré ho podporiť z hľadiska jeho udržateľnosti – jasne definovať plán pre následné financovanie eventuálnej spolupráce a to na oboch stranách.
 • Ak už medzi tímami prebehla spolupráca, je treba definovať v čom je táto spolupráca nová.
 • Jasne a detailne opísať kto, kedy a kde sa zúčastní stretnutí tímov, vrátane toho, ktorí študenti sa takýchto stretnutí zúčastnia.

 

Dôvernosť a duševné vlastníctvo

Odporúča sa, v žiadosti neuvádzať žiadne citlivé informácie týkajúce sa výskumu, ktoré by mohli byť v budúcnosti patentovateľné a/alebo komerčne využiteľné.

 

Príklady úspešných projektov

Zoznam víťazov súťaže Seed Funds Award 2022-2023 nájdete tu.

Improving the Lifetime of the Next Generation Solid-State Batteries

Fyzikálny ústav SAV: Peter Šiffalovič a kol. MIT: Ju Li

Projekt sa zameriava na lepšie pochopenie obmedzení, ktoré v súčasnosti existujú v lítium-iónových batériách (a podobných systémoch) pri dosahovaní vyššej energetickej hustoty – množstva energie uloženom v danom systéme.

Pochopenie je lepšie, ak je možné špeciálne vyriešiť degradáciu systému pomocou röntgenového rozptylu.
Úspech v lepšom pochopení toho, ako tieto systémy degradujú, by mohol viesť k vyššej energetickej hustote batérií a zvýšeniu ich výkonu.

 

Labor Market Implications of Automation in the United States and the EU

Ekonomická univerzita v Bratislave: Martin Lábaj a kol. MIT: Daron Acemoglu

Cieľom projektu je skúmanie dôsledkov automatizácie v Spojených štátoch a európskych krajinách. Skúmanie podrobných dát podľa odvetví, typov aplikácií a kombinovanie rôznych dát poskytuje lepšie pochopenie vzájomného pôsobenia medzi efektmi automatizácie v celom rade krajín.

Je potrebné pochopiť minulé trendy, aby sme sa vedeli pripraviť na budúcnosť a pri príprave politík prijať také opatrenia, ktoré pomôžu využiť výhody automatizácie a znížiť náklady na jej zavádzanie.

Výsledky je možné zúročiť aj v podnikateľskom sektore pri pripravení sa na postranné efekty spojené so zavádzaním vyšších úrovní automatizácie.

 

Ako pripraviť úspešnú žiadosť a nájsť partnera na MIT s profesorkou Christine Ortizovou

Kontakty a odkazy