Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Sociálne inovácie

Príručka sociálnych inovácií a príkladov dobrej praxe

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií príručku, ktorá má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty. Príručka obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.

Príručka sociálnych inovácií a príkladov dobrej praxe (.PDF, 3 020 kB)

 

Sociálne inovácie

Ministerstvo ako kľúčový partner pre regionálny rozvoj vníma sociálne ino­vácie ako súčasť prípravy integrovaných územných stratégií, podporu najmenej rozvi­nutých okresov a táto téma je tiež súčasťou  Plánu obnovy a odolnosti, Partnerskej dohody aj budúceho Operačného programu Slovensko.

Téma sociálnych a spoločenských inovácií predstavuje nové, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémov oproti už zaužívaným riešeniam. Môže zahŕňať vytváranie nových produktov, služieb, zavádzanie technológii, ale aj  zmenu nastavených pravidiel,  či vytvorenie nových rolí v spoločenskom systéme.

Sociálne inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou regionálneho rozvoja, ako aj súčasťou prípravy integrovaných územných stratégií a integrovaných územných balíčkov na Slovensku. Radi by sme realizovali sociálne inovácie zapájaním viacerých aktérov formou takzvaného inovačného trojuholníka Občianska spoločnosť = podnikatelia, priemysel, služby tretí sektor na strane jednej, Akademická obec = verejné školy, univerzity, verejno-výskumné inštitúcie na strane druhej a Vládne inštitúcie = štátna a regionálna správa na strane tretej. Spolupráca s platformou sociálnych inovácií je pre nás veľmi dôležitá, preto sme aktérov v regiónoch formou webinára informovali o ďalších príkladoch dobrej praxe, napr. Pontis, projekt „Budúcnosť inak“, Ashoka, projekty globálnej siete sociálnych inovátorov“, povedal štátny tajomník Dušan Velič.

Čo sú sociálne inovácie?

Sociálne inovácie sú inovácie spoločenské, ktoré obsahujú prvky systémovej zmeny, majú spoločenský dopad v regióne a prinášajú vysokú spoločenskú hodnotu.

Aký je cieľ sociálnych inovácií?

Priniesť v porovnaní s dostupnými alternatívami lepšie riešenia spoločenských problémov (t. j. účinnejšie, efektívnejšie, udržateľnejšie, spravodlivejšie), napĺňať naliehavé sociálne, resp. spoločenské potreby a zároveň vytvárať nové sociálne vzťahy a spoluprácu v rámci rozvoja spoločnosti, regiónu, mesta a obce.

Čo je výsledok spoločenskej zmeny?

Samotná zmena zmýšľania ľudí v spoločnosti, ich ochota a snaha podieľať sa na zmenách k lepšiemu. Preto považujeme sociálne inovácie za základ budúceho rozvoja spoločnosti. Organizácie a modely sociálnej ekonomiky pomôžu vytvoriť zodpovednejšie, rovnocennejšie a spravodlivejšie hospodárstvo.

Aký je predpoklad zabezpečenia spoločenskej zmeny?

Jedinečný rukopis každého jedného z nás podnecuje k návratu kreatívneho myslenia do spoločnosti, čo je hnacím motorom pozitívnej zmeny a realizácie zmien prostredníctvom každého jedného z nás.

Aké sú hlavné oblasti sociálnych inovácií?

  • Zdravie populácie,
  • Vzdelávanie a ľudský rozvoj,
  • Sociálna mobilita a inklúzia,
  • Služby v nezamestnanosti,
  • Podpora podnikania,
  • Životné prostredie a rozvoj regiónov,
  • Kultúra, kreativita, rozvoj komunít,
  • Efektívna verejná správa,
  • Rozvoj technológií,
  • Kvalita života a finančná gramotnosť.

Kto je tvorcom systémových spoločensky prospešných zmien v krajine?

Organizácie a jednotlivci, ktorí majú silné spoločenské myslenie a veľkú časť svojich príjmov reinvestujú do napĺňania svojich spoločenských alebo environmentálnych cieľov. Patria sem všetky typy organizácií neziskového sektora, verejného sektora, akademickej obce a súkromnej sféry.

Čo znamená zveľaďovanie a rozvoj funkčných komunít?

Zveľaďovanie a rozvoj funkčných komunít napomáha k obnoveniu a obohateniu života v regiónoch a k vytváraniu lepšieho prostredia motivujúceho k zotrvaniu mladých generácií v regiónoch, ktoré sa môžu týmto spôsobom naďalej rozvíjať.

Ako škálovať sociálne inovácie?

Premietnuť konkrétne riešenia mimo miesta ich vzniku, ideálne všade tam, kde sa problém vyskytuje. V praxi to znamená, že sociálni inovátori rozvinú napríklad v jednom z regiónov Slovenska aktivity, ktoré pomôžu úspešne implementovať a vyriešiť identické spoločenské problémy aj v iných regiónoch. Jedným z krokov zavádzania zmien je vytvorenie modelu udržateľného financovania na dosiahnutie trvalých spoločenských zmien.