Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Distribuované technológie / Blockchain

Pozíciu vlády SR a konkrétne aj MIRRI voči technológií blockchain definujú nedávno schválené vládne materiály  Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 a   Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.

Technológia  blockchain  je infraštruktúra, ktorá umožňuje rôznym distribuovaným softvérovým aplikáciám ukladať, uchovávať a sprístupňovať údaje spôsobom, ktorý zaručuje vysokú dostupnosť, dôvernosť a integritu údajov, ktoré sú autentické, nepopierateľné, nie je možné ich meniť. Z praktických dôvodov sa typický jedná o údajové záznamy menšieho rozsahu – do blockchainu sa ukladajú len základné údaje o transakciách, udalostiach alebo správach vznikajúcich v rámci ekosystému vzájomne komunikujúcich účastníkov. Kľúčovou vlastnosťou blockchainu je skutočnosť, že takýto komunikačný systém nemusí organizovať ani naň dohliadať žiadna centrálna autorita – hovoríme, že systém nemá „rozhodcu“, ktorého by bolo potrebné rešpektovať a ktorý by si musel túto svoju autoritu prácne budovať a udržiavať. Technológia blockchain je distribuovaná a decentralizovaná a je schopná spontánne vytvoriť absolútnu dôveru účastníkov v prostredí potenciálnej vzájomnej nedôvery.

MIRRI si nechal vypracovať  Štúdiu možností a potenciálu technológie blockchain pri zlepšovaní eGovernment riešení. Jej tvorcami sú konzultanti zo spoločnosti Ernst & Young. Štúdia predstavuje technológiu a jej možné použitie v jednotlivých službách eGovernmentu, resp. nasadenie vo verejnej správe ako aj definuje konkrétne projekty, pri ktorých je možné túto technológiu využiť.

Technológiu blockchain je potenciálne možné využiť mimo iného aj v týchto konkrétnych projektoch:

  • zverejňovanie verejných dokumentov a údajov – “online nástenka“,
  • transparentné riadenie samosprávy – plánovanie kapacít, férové prideľovanie miest a prijímanie detí do materských škôl a základných škôl; stavebné úrady: sledovanie základných míľnikov pri územnom a stavebnom konaní; príprava a schvaľovanie rozpočtu; zverejňovanie zmlúv s tretími stranami,
  • proces verejného obstarávania,
  • registrácia áut a prejdených kilometrov,
  • voľby a referendá,
  • kataster nehnuteľností,
  • živnostenský a obchodný register,
  • kontrola originality produktov.

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 obsahuje dve konkrétne opatrenia so zameraním sa na technológiu blockchain:

  • Podpora vzniku a aktivít platformy pre výskum a využitie  technológie blockchain: cieľom je vytvoriť platformu, ktorá bude medzi akademickými výskumnými tímami a tiež centrami výskumu v priemysle a podnikateľskej sfére, ako aj inovačnými laboratóriami plniť úlohu centrálneho kontaktného bodu. Ustanovením takejto platformy budeme vytvárať a posilňovať silnú spätnú väzbu medzi výskumnými centrami, univerzitami, súkromnou sférou ako aj inováciami založenými na využití technológie blockchain v priemysle a verejnej správe.
  • Testovanie použitia technológie blockchain vo verejnej správe v pilotných projektoch: cieľom je systematické testovanie danej technológie v spolupráci s partnermi z akademickej a podnikateľskej sféry v rámci vyššie zmienenej platformy, tak aby sa jasne definovala pridaná hodnota technológie pre verejnú správu a navrhlo sa jej nasadenie v konkrétnych projektoch.

Zatiaľ MIRRI nemá ambíciu danú technológiu nasadzovať do informačných systémov verejnej správy, nakoľko v súčasnosti len zbiera a vyhodnocuje údaje o výhodnosti a celkovo pridanej hodnote takéhoto riešenia. V tejto fáze skôr preferujeme technológiu testovať v rámci pilotných projektov v spolupráci s partnermi.

Veľký potenciál týchto technológií vníma aj Európska únia, ktorá založila pracovnú skupinu  European Blockchain Partnership. Pracovná skupina pracuje na konkrétnych cezhraničných projektoch s využitím tejto technológie, napríklad pri zdieľaní a uznávaní vysokoškolských diplomov medzi členskými štátmi EÚ.

MIRRI spolupracuje v tejto téme aj s OECD a s ich Blockchain Policy Centre, a to konkrétne na problematike ako môžu DLT technológie prispieť k zvýšeniu transparentnosti a dôveryhodnosti zverejňovaných verejných údajov. Viac sa dozviete v analýze Scoping Paper on the Potential of Blockchain to Promote Trust in Public Institutions.

V rámci medzivládnej platformy 17+1, ktorá sa zaoberá prehĺbením ekonomickej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, Slovensko má ambíciou vytvoriť Centrum excelentnosti pre výskum, vývoj a aplikované využitie technológie blockchain.