Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Inštitút digitálnych a regionálnych politík

<!–
O nás

Inštitút digitálnych a rozvojových politík (IDRP) je špecializovaná organizačná zložka v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (úrad alebo MIRRI). IDRP na základe dostupných údajov navrhuje spôsoby dosahovania cieľov, vyčísľuje dopady verejných politík, pomenúva strategické výzvy, plní opatrenia vyplývajúce z Implementačných plánov – Revízie výdavkov na informatizáciu na jednotlivé roky, posudzuje, vydáva odporúčania a pripomienkuje investíčné zámery projektov úradu, vrátane CBA financovaných z prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci oblasti RIA IDRP vykonáva ex ante a ex post posudzovanie vplyvu politík, regulácií a legislatívnych rámcov, vrátane stanovísk v rámci legislatívneho procesu a strategického programovania ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Naopak, IDRP nie je zodpovedný za rozhodnutia a nevykonáva implementáciu politík, koordináciu ostatných útvarov v rámci úradu, projektové riadenie, ani iné bežné administratívne činnosti.

IDRP je začlenený do organizačnej štuktúry úradu od 1. januára 2018, v tom čase pod názvom Analytický útvar ako samostatný odbor sekcie riadenia investícií, pričom je funkčný od júla 2018. Analytici IDRP sú profesionálnymi úradníkmi vo svojom odbore so skúsenosťami v oblasti, v ktorej pracujú. Ich úlohou je na základe vopred definovaných kritérií odporúčať technické alternatívy, nie formulovať politické rozhodnutia. Politici môžu na základe ďalších kritérií dospieť ku konečnému rozhodnutiu, ktoré z pohľadu analytikov nemusí byť vyhodnotené ako optimálne.

Cieľom vlády je vytvoriť funkčnú sieť analytických útvarov, v ktorej Ministerstvo vnútra SR bude garantom v oblasti reformy verejnej správy, Ministerstvo financií SR v oblasti verejných financií a hodnoty za peniaze a Ministerstvo hospodárstva SR v oblasti posudzovania vplyvov.

S  cieľom koordinovať rozvoj  analytických útvarov pôsobiacich na ústredných orgánoch štátnej správy, podporovať ich nezávislé a stabilné fungovanie a odborne posudzovať kvalitu bol vytvorený Riadiaci výbor pre analytické jednotky  – zložený zo zástupcov analytických útvarov a z  externých odborníkov z akademického prostredia a tretieho sektora.

 
–>