Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Systém manažérstva proti korupcii

Systém manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001:2019

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerstvo“) zaviedlo v priebehu roka 2022, v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa, systém manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy STN ISO 37001:2019V auguste 2022 sa na ministerstve uskutočnil certifikačný audit, ktorého výsledok preukázal súlad zavedeného systému manažérstva proti korupcii s požiadavkami tejto normy.

Cieľom systému manažérstva proti korupcii je znížiť riziko korupčného správania na ministerstve, predchádzať korupčným rizikám a v prípade ich výskytu im efektívne čeliť. Certifikovaný a funkčný systém manažérstva proti korupcii predstavuje záruku, že ministerstvo podniká primerané a efektívne kroky na zabránenie korupcii a inej protispoločenskej činnosti.

Súčasťou systému manažérstva proti korupcii na ministerstve je:

  • riadenie korupčných rizík,
  • stanovenie protikorupčných cieľov,
  • protikorupčná politika,
  • systém nahlasovania korupcie,
  • poskytovanie ochrany oznamovateľom korupcie a inej protispoločenskej činnosti,
  • nastavenie pravidiel pre prijímanie darov a iných výhod zamestnancami ministerstva,
  • interné audity a ďalšie kontrolné mechanizmy.

Certifikácia systému manažérstva proti korupcii je platná pre všetky činnosti vykonávané ministerstvom v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, predovšetkým činnosti súvisiace s riadením, koordináciou a dohľadom nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, s centrálnym riadením informatizácie spoločnosti a tvorbou politiky jednotného digitálneho trhu, s investíciami a regionálnym rozvojom.

Certifikát STN ISO 37001 (SJ) (PDF, 227.42 KB)
Certifikát STN ISO 37001 (AJ) (PDF, 380.05 KB)