Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní ich osobných údajov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ:   

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Kontakt na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

Zodpovedná osoba GDPR:
tel. č.: +421 2 2092 8425
e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Používanie tejto webovej stránky a ochrana osobných údajov

Používanie súborov Cookies a ochrana osobných údajov

Projekt virtuálna exkurzia na MIRRI SR (DOC, 32.5 kB)

Projekt Hackathony MIRRI SR (PDF, 501 kB)

Projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (PDF, 528 kB)

Projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (PDF, 564 kB)

Zverejňovanie online prezentácie_informačná povinnosť prevádzkovateľa (PDF, 555 kB)

Zverejňovanie informácií v profile verejného obstarávateľa (PDF, 488 kB)

Benefity pre zamestnancov na rekreačné a športové aktivity_MultiSport karta (PDF, 473 kB)

Činnosti Monitorovacieho výboru a Komisií pre program Slovensko 2021-2027 (PDF, 389 kB)

Činnosti Pracovnej skupiny na výber odborných hodnotiteľov pre Program Slovensko 2021 – 2027 (PDF, 555 kB)

Spracovanie prihlášok na školenia a podujatia, zisťovanie spätnej väzby, foto a videodokumentácia (PDF, 549 kB)

Informovanie v oblasti regionálneho rozvoja(PDF, 659 kB)

Analýza využívania softvéru, softvérových produktov a služieb na efektívnejšie riadenie IT aktív vo verejnej správe (PDF, 517 kB)

Spracúvanie osobných údajov pri verejnom obstarávaní (DOC, 35.4 kB )

Spracúvanie osobných údajov z dotazníka o čerpaní eurofondov (DOC, 33.2 kB )

Organizovanie konferencií Fórum pre inteligentné mestá a regióny (PDF, 496 kB)

Centrálny ekonomický systém_CES (PDF, 694 kB)

Dodanie školení pre zamestnancov ministerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti a governance (PDF, 712 kB)

Webináre a novinky k programom Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy časť Digital 2021-2027 (PDF, 628 kB)

Informačná povinnosť prevádzkovateľa_ investície, informatizácia a regionálny rozvoj (PDF, 1.39 MB)

Informačná povinnosť prevádzkovateľa_občania (PDF, 1.86 MB)

Informačná povinnosť prevádzkovateľa_zamestnanci (PDF, 1.63 MB)