Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa čl. 12 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) stanovené práva, ktoré ministerstvo v plnej miere rešpektuje. Taktiež má v interných riadiacich aktoch stanovené postupy na vybavovanie požiadaviek pri uplatňovaní týchto práv. Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb môžete podať poštou na oficiálnu adresu ministerstva alebo do podateľne ministerstva alebo elektronicky e-mailom kontaktovaním osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

Zodpovedná osoba:
tel. č.: +421 2 2092 8425
e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk

Práva Dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa čl. 12 až 22 Nariadenia stanovené práva, ktoré MIRRIv plnej miere rešpektuje. Taktiež má v interných riadiacich predpisoch stanovené postupy na vybavovanie požiadaviek pri uplatňovaní týchto práv. Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb vybavíte podaním poštou na oficiálnu adresu MIRRI, podaním na podateľni MIRRI, alebo elektronicky na kontakte zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (vyššie v tomto dokumente).

Právo na prístup k údajom        

Podľa čl. 15 Nariadenia má Dotknutá osoba právo

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje,
 • získať prístup k týmto údajom,
 • získať doplňujúce informácie, ktoré zahŕňajú:
  • účely spracúvania,
  • kategórie osobných údajov,
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ak sa údaje ďalej poskytujú,
  • doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie,
  • informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, použitom postupe, význame a dôsledkoch pre Dotknutú osobu,
  • ak sa údaje nezískali od Dotknutej osoby, informácie o zdroji,
  • informácie o právach Dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobné údaje, o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov a o práve podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právo na opravu   

Podľa čl. 16 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie / zabudnutie

Podľa čl. 17 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na to, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje za predpokladu, že sú splnené určité presne stanovené podmienky. V tejto súvislosti treba spomenúť „právo na zabudnutie“, ktoré je novým ustanovením v oblasti ochrany osobných údajov. Ide o povinnosť prevádzkovateľa oznámiť uplatnenie práva Dotknutej osoby na vymazanie jej osobných údajov všetkým príjemcom, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Táto oznamovacia povinnosť Prevádzkovateľa sa vzťahuje aj na uplatnenia práva Dotknutej osoby na opravu a obmedzenie spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania    

Podľa čl. 18 Nariadenia má Dotknutá osoba právo to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov v presne definovaných špecifických prípadoch.

Právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 Nariadenia má Dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi (v prípade splnenia presne stanovených podmienok).

Právo namietať

Podľa čl. 21 Nariadenia má Dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (za určitých podmienok) vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ v takom prípade nesmie ďalej spracúvať  osobné údaje, pokiaľ nepreukáže oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov. V tejto súvislosti treba spomenúť právo Dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, kedy Prevádzkovateľ musí takejto požiadavke vyhovieť a osobné údaje ďalej na takéto účely spracúvať nesmie.

Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním

Podľa čl. 22 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky pre Dotknutú osobu. Aj v tomto prípade je uplatnenie práva viazané k určitým okolnostiam. V každom prípade je tu ustanovenie, podľa ktorého prevádzkovateľ musí vykonať opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, a to minimálne práva na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Právo odvolať súhlas     

Podľa čl. 7 Nariadenia má Dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu  

Podľa čl. 77 Nariadenia má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu

Podľa čl. 78 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak dozorný orgán jej sťažnosť nevybavil alebo neinformoval Dotknutú osobu do troch mesiacov o výsledku sťažnosti podanej podľa čl. 77 Nariadenia.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči Prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi

Podľa čl. 79 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu jej práv.

Právo na náhradu škody

Podľa čl. 82 Nariadenia má Dotknutá osoba právo na náhradu škody od Prevádzkovateľa / sprostredkovateľa, ak utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia ustanovení Nariadenia.

Právo na zastupovanie   

Podľa čl. 80 Nariadenia má Dotknutá osoba právo poveriť neziskový subjekt, ktorý pôsobí v oblasti ochrany práv a slobôd Dotknutých osôb, aby podal sťažnosť v jej mene, aby uplatnil práva podľa čl. 77, 78 a 79 Nariadenia a aby v jej mene uplatnil právo na náhradu škody, ak to umožňuje právo členského štátu.

Právo byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov

Podľa čl. 34 Nariadenia v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ  musí bez zbytočného odkladu takéto porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe oznámiť.