Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Rozdielová analýza odmeňovania IT špecialistov v nepodnikateľskej a podnikateľskej sfére v roku 2022

December 2023

Komentár analyzuje mzdové rozdiely IT zamestnancov v nepodnikateľskej a podnikateľskej sfére v roku 2022. Výška miezd ako IT špecialistov tak aj technických IT pracovníkov v nepodnikateľskej sfére je v priemere výrazne nižšia ako u zamestnancov pracujúcich na rovnakej pozícii v podnikateľskej sfére (645 eur). Najvýraznejší rozdiel majú riadiaci pracovníci (1 403 eur), vývojári softvéru (975 eur) a špecialisti v oblasti počítačových sietí (946 eur).

Revízia výdavkov na informatizáciu predpokladá zníženie nákladov na externe dodávané IT služby ak štát interne zamestná viac IT zamestnancov. Nutnou podmienkou je konkurencieschopná mzda podnikateľskej sfére. Výrazné mzdové rozdiely ešte viac prehĺbia nedostatok IT zamestnancov v nepodnikateľskej sfére.

Dorovnanie výšky miezd štátnych IT zamestnancov na úroveň podnikateľskej sféry a vytvorenie ďalších systematizovaných pracovných miest síce zvýši mzdové náklady, avšak interné zabezpečenie IT systémov zníži náklady na externe dodávané služby.

Dôležitým prínosom komentára sú práve dáta o mzdách zamestnancov v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére, keďže tieto nie sú verejne dostupné.

 Analýza: Odmeňovanie v IT (PDF, 219 kB)

Dátová príloha: IT odmeňovanie_príloha (XLSX, 130 kB)


 

Metodika výpočtu cien cloudových služieb a „cloudová kalkulačka“ pre poskytovateľov cloudových služieb vo verejnej správe

December 2023

Prevádzka tzv. vládneho cloudu bola až do roku 2023 pre klientov bezplatná. Klientmi sú orgány verejnej moci, ktoré spravidla migrujú svoje lokálne implementované riešenia do cloudového prostredia. Bezplatná prevádzka zapríčiňuje množstvo problémov, medzi inými napr. overprovisioning, t. j. vyššiu alokáciu prostriedkov ako je skutočne potrebná, minimálnu motiváciu na optimalizáciu veľkých monolitických riešení a v konečnom dôsledku aj nemožnosť využívania operatívne navýšenej kapacity v čase špičiek. To má spravidla za následok výrazné spomalenie služieb, ktoré často končia úplným výpadkom.

Zverejnená metodika spolu s kalkulačkou predstavujú nástroj, ktorý umožňuje štátnym prevádzkovateľom cloudových služieb vypočítať primeranú cenu konkrétnej služby v súlade so špecifikami financovania verejnej správy. Nástroj nie je obmedzený len na jeden typ služby, no každú službu je potrebné „premeniť“ na počet potrebných vCPU, množstvo alokovanej pamäte RAM a k tomu potrebnú kapacitu úložiska (spolu s definovaním vrstvy). Vypočítané ceny poskytovateľ účtuje svojim klientom (iným orgánom verejnej moci). Spoplatnenie využívania vládneho cloudu smeruje k zlepšeniu efektívnosti využívania technológií dátových centier. S cieľom zníženia ceny vzniká tlak na optimalizáciu neefektívnych on-premise riešení (alebo kompletne novú implementáciu) ešte pred migráciou do cloudu, skutočné vyhodnotenie, či je riešenie potrebné prevádzkovať v štátnom (zabezpečenom) cloude alebo môže byť nasadené v niektorom z komerčne dostupných cloudov, resp. presnejší výpočet potrebnej kapacity pre konečné nasadenie (eliminácia overprovisioningu) a tým uvoľnenie prostriedkov na navýšenie kapacity v čase špičkovej záťaže.

Metodika: Metodika výpočtu cloud (PDF, 0,5 MB)

Dátová príloha: Cloud kalkulačka (XSLX, 100 KB)


Sadzby prác externých IT odborníkov nakupovaných štátom podľa jednotlivých profesií

Aktualizácia údajov 2023

Z údajov zo zmlúv uzatvorených v rokoch 2020 – 2022 vyplýva, že jednotkové sadzby za nákup IT rolí klesli oproti poslednému hodnoteniu (2019-2021) v priemere o 6,5 %. V aktuálnej verzii hodnotenia sadzieb za IT práce sa oproti predchádzajúcemu hodnoteniu znížila cena za jeden človekodeň pri všetkých sledovaných pozíciách, najviac pri pozíciách programátor, rutinné práce a IT architekt. Celkovo bolo vyhodnotených 171 zmlúv na nákup IT riešení (zmluvy o dielo a servisné zmluvy).

Priložený analytický materiál obsahuje referenčný cenník IT prác podľa jednotlivých profesií ako podklad k príprave verejného obstarávania, čím poskytuje rámec pre jednotlivé organizácie verejnej správy pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. Údaje je tiež možné použiť pri prípravných trhových konzultáciách a pri hodnotení projektov v prípravnej fáze.

Analýza (aktualizácia 2023) (PDF, 550 kB)

Dátová príloha (aktualizácia 2023) (XLSX, 228 kB)


Porovnanie cien hardvéru vo verejnej správe

Dokument analyzuje zmluvy na nákup hardvéru uzatvorené medzi rokmi 2019 – 2022 v celkovej hodnote 48 mil. eur. Na základe získaných údajov poskytuje údaje o cenách hardvéru po jednotlivých kategóriách (napr. počítače, notebooky, tlačiarne atď.) Súčasťou dokumentu je detailná databáza s cenami a konfiguráciou jednotlivých zariadení, ktorá slúži na presnejšie porovnanie cien produktov.

Dokument poskytuje lepšie informácie pre štátnu správu o cenách hardvérových produktov na trhu. Údaje je vhodné použiť pri príprave súťažných podkladov, výpočte predpokladanej hodnoty zákazky a pri rokovaniach s dodávateľmi. V textovej časti je dostupný detailný návod na využívanie databázy a interpretáciu údajov.  

Manuál: Návod na použitie databázy cien hardvéru (DOCX, 1,40 MB)

Dátová príloha: Databáza cien hardvéru (XLSX, 382 kB)


Metodika na prepočet nákladov z externých služieb na náklady na interné kapacity

Dokument vznikol na zjednotenie výpočtu ekonomickej efektívnosti prechodu z externých služieb na interný výkon v IT službách. Súčasťou metodiky je kalkulačka, ktorá zjednodušuje výpočet nákladu na interné kapacity. Celkový náklad na interného zamestnanca je následne možné porovnať s nákladom na externý nákup tej istej role. Odporúčame pred každým nákupom externých služieb prehodnotiť efektívnosť nákupu externe, rovnako je potrebné prehodnocovať existujúce zmluvy na nákup externých služieb a ich nahradenie interným výkonom.

Interný výkon sa spravidla oplatí predovšetkým pri rolách zabezpečujúcich IT podporu. Pri rolách súvisiacich s vývojom IT riešení je nevyhnutná zabezpečiť dostatočné využitie interných zamestnancov.

Metodika na prepočet nákladov z externých služieb na náklady na interné kapacity (PDF, 477 kB)

Kalkulačka k Metodike na prepočet nákladov z externých služieb na náklady na interné kapacity (XLSX, 52,5 kB)


Navrhovaný postup centralizácie vybraných IT činností – úvodná správa

Aktualizácia údajov október 2023

Dokument analyzuje všetky IT činnosti, ktoré vykonávajú útvary zodpovedné za IT v rámci vybraných organizácií štátnej správy. Činnosti vhodné na centralizáciu si nevyžadujú špecifické znalosti danej organizácie, porozumenie konkrétnemu procesu, prípadne súvisia so systémom, ktorý digitalizuje jeden biznis proces, pričom ide o také činnosti, ktoré sú vykonávané vo viacerých organizáciách. Na základe definovaných kritérií v dokumente boli identifikované činnosti, ktoré sú vhodné na centralizáciu na rezortnej alebo nadrezortnej úrovni. Ide o činnosti v oblasti správy rezortného IT, správy registratúry, administrácie IS ministerstva, Helpdesk (evidencia požiadaviek) – úroveň podpory L1, vývoja a správy webových portálov a prípravy podkladov na verejné obstarávanie.

Materiál predstavuje rámec pre centralizáciu IT činností, obsahuje odporúčania pre organizácie štátnej správy a navrhovaný postup pre centralizáciu jednotlivých IT činností. Identifikuje oblasti a témy pre ďalšiu analýzu.

Analýza: Navrhovaný postup centralizácie vybraných IT činností – úvodná správa (PDF, 242 kB)

Dátová príloha: Dátová príloha (XLSX, 37,1 kB)

Kalkulačka (XLSX, 80,5 kB)


Analytický komentár “kDE SI Slovensko?”

Témou analytického komentára “kDE SI Slovensko?” je Digital Economy and Society (DESI) Index posudzujúci mieru digitalizácie ekonomík a spoločností krajín Európskej únie a vývoj postavenia, ktoré v ňom Slovenská republika zastáva. Komentár sa zaoberá parametrami indexu, metodikou výpočtu jeho hodnôt, historickým vývojom postavenia Slovenska a jeho porovnaním s vybranými (líderskými, skokanskými a V4) krajinami, prognózou budúceho vývoja postavenia krajín V4 a možnými príčinami súčasného podpriemerného umiestnenia Slovenska. Na záver komentár navrhuje súbor špecifických odporúčaní, ktoré majú potenciál prispieť k posilneniu postavenia Slovenska v indexe.


Analýza OverSi po roku – analýza dopadov zákona proti byrokracii

Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík sa pozrel na prínos portálu oversi.gov.sk.  Analytici spracovali hlbší pohľad na pôsobenie nového systému a prinášajú viaceré zaujímavé porovnania a zistenia.


Metodika pre prioritizáciu 20 % eGov služieb sledovaných eGovernment Benchmark

Na základe úloh vyplývajúcich z Revízie výdavkov na IT 2.0 sa Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík MIRRI zameral na úroveň elektronizácie a digitalizácie eGov služieb. Na základe vykonanej analýzy spracoval metodiku ako priorizovať 20 % eGov služieb z celkového počtu 89 služieb, na ktorých digitalizáciu a elektronizáciu by sa mali inštitúcie štátnej a verejnej správy zamerať v najbližšom období.

Celkovým cieľom a zámerom by však malo byť dosiahnutie plnej digitalizácie všetkých 89 eGov služieb. Zoznam a rozsah eGov služieb nebol v minulosti nemenný, ale prešiel vývojom zlučovania eGov služieb, a preto z pôvodného zoznamu 117 služieb ich zostalo nakoniec pre roky 2020 až 2023 celkovo 89. Uvedené eGov služby sú spojené do ôsmich prirodzených životných situácií, ktorých plná digitalizácia má zjednodušovať a zrýchľovať spôsoby riešenia týchto životných situácií.

Na tomto mieste zverejňujeme nasledovné dokumenty:


Publikácia priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií

Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík, analytická jednotka MIRRI, s prispením a pomocou ÚHP MF SR vypracovalo analýzu vývoja jednotkových cien za práce spojené s vývojom aplikácií (softwarov). Porovnala ceny prác pre vybraný verejný sektor a zároveň porovnala tento vývoj s vývojom cien v ČR za rok 2019.

Analýza prináša viaceré nové pohľady na túto oblasť a preto odporúčame, aby inštitúcie verejnej správy pri rokovaní s dodávateľmi služieb vychádzali z údajov uverejnených v tejto analýze. Cieľom je dosahovať vyššiu mieru úspor a zastaviť nárast cien a nákladov. Predmetná analýza vyplýva z úlohy definovanej v Revízii výdavkov na IT 2.0. a to: opatrenie 21 Vytvoriť a pravidelne aktualizovať databázu jednotkových cien IT prác, tovarov a služieb. čiastková úloha 21.1 Publikovať priemerné sadzby za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií.

Publikácia priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií (DOCX, 1,8 MB)

Publikácia priemerných sadzieb za človekodeň jednotlivých rolí spojených s vývojom aplikácií (PDF, 2,2 MB)

ICT Manday rates (XLSX, 144 kB)