Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Regionálny rozvoj

Regionálny výhľad OECD na rok 2023

December 2023

Zhrnutie bolo vypracované za účelom priblížiť hlavné závery publikácie OECD s názvom Regionálny výhľad na rok 2023 (OECD Regional Outlook 2023). Publikácia poukazuje na skutočnosť, že kým sa rozdiely v príjmoch medzi krajinami OECD za posledné dve desaťročia zmenšili, rozdiely medzi regiónmi v rámci krajiny, resp. v porovnaní s inými krajinami zostávajú významné, prípadne sa zväčšili. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré dobiehajú priemerný HDP na obyvateľa OECD, avšak zaznamenávajú nárast regionálnej nerovnosti. Najväčší rozvoj vykazoval metropolitný región – Bratislavský kraj.

Metropolitné regióny pokračujú v napredovaní, keďže dosahujú výrazné komparatívne výhody prostredníctvom aglomeračných efektov. Nečinnosť, týkajúca sa regionálnych nerovností, prináša náklady, ktoré môžu byť ekonomického, sociálneho alebo politického charakteru. Medzi priority regionálneho rozvoja by malo patriť: zabezpečenie prístupu ku kľúčovým verejným službám a infraštruktúre, zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti, poskytovanie zručností a pracovných príležitostí na regionálnych trhoch práce, zlepšenie kvality systémov viacúrovňového riadenia, posilňovanie kapacít na národnej a miestnej úrovni.

Analýza: Zhrnutie publikácie o regionálnom výhľade OECD 2023 (PDF, 130 kB)


 

Ako sa žije v regiónoch? Dátový prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja na Slovensku

November 2023

V predkladanej analýze sa venujeme návrhu ukazovateľov a metodologického postupu pre komplexné hodnotenie regionálneho rozvoja na Slovensku prostredníctvom kompozitného indexu regionálneho rozvoja (IRR). Tento index popisuje aktuálny stav rozvoja, umožňuje porovnanie úrovne rozvoja regiónov v priestore a v čase, identifikáciu prioritných oblastí pre investície a zároveň môže slúžiť ako alternatíva k súčasnému konceptu určovania najmenej rozvinutých okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti.

Vyhodnotenie stavu jednotlivých ukazovateľov aj celkového indexu ukazuje Slovensko ako krajinu rozdelenú na prosperujúcejší severozápad a zaostávajúci juhovýchod, kde najmenej rozvinuté okresy okrem ekonomických faktorov trápi aj chýbajúca infraštruktúra či nedostatočný rozvoj ľudského kapitálu, ktoré vytvárajú bludný kruh zaostávania a neatraktívnosti týchto oblastí pre obyvateľov. Zároveň platí, že aj ekonomicky výkonnejšie regióny čelia svojim výzvam v podobe znečisteného životného prostredia alebo verejných služieb nestíhajúcich pokryť dopyt obyvateľstva, ktoré sú často práve sprievodnými javmi vyššieho tempa rozvoja. Problémy, ktorými jednotlivé regióny čelia, sú teda rôznorodé a vyžadujú špecifický a cielený prístup. Strategické i konkrétne nástroje podpory regionálneho rozvoja preto musia brať do úvahy túto rôznorodosť regionálnych potrieb a priniesť špecifické riešenia pre jednotlivé regióny..

Analýza: Ako sa žije v regiónoch? (PDF, 3.11 MB)

Dátová príloha: Ako sa žije v regiónoch? – príloha (XSLX, 1.25 MB)


Analýza zručností v transformujúcich sa regiónoch

Jún 2023

Analýza vznikla za účelom identifikácie dopadov transformácie na potrebné zručnosti vo vybraných regiónoch. Nad rámec Plánu spravodlivej transformácie SR analyzuje širšie aspekty trhu práce a požadovaných zručnostiach v regiónoch a identifikuje zručnosti, na rozvoj ktorých je potrebné sa zamerať.

Vplyvom transformácie je ohrozených viac ako 4 tisíc pracovných miest, predovšetkým v regióne horná Nitra, v Košickom a Banskobystrickom kraji. Transformáciou sú v najväčšej miere zasiahnuté sektory ťažby uhlia, hutníctva a energetiky. Najviac ohrozenou skupinou sú nízkokvalifikovaní zamestnanci a zamestnanci nad 50 rokov. Pre tieto skupiny je potrebné zavedenie opatrení na ich rekvalifikáciu, resp. rozvoj vybraných zručností, aby sa zvýšila možnosť ich uplatnenia na trhu práce.

Analýza: Analýza zručností v transformujúcich sa regiónoch (PDF, 1,28 MB)

Dátová príloha: Analýza zručností (XLSX, 341 kB)


Nepripojení. Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku.

Z hľadiska dostupnosti sú digitálnou chudobou najohrozenejšie nízkopríjmové domácnosti s deťmi a seniori. Tieto skupiny si kvôli nízkym príjmom nemôžu dovoliť základné IT vybavenie, čo môže u detí ovplyvniť rozvoj IT zručností v dospelosti a u seniorov znížiť kvalitu života. V digitálnych zručnostiach zaostávajú najmä dospelí s nižšou úrovňou vzdelania a ľudia starší než 45 rokov. Nízka úroveň digitálnych zručností môže mať negatívny vplyv na schopnosť nájsť si zamestnanie a obmedzuje kvalitu života v dôchodkovom veku. Pre zlepšenie digitálnej inklúzie by mal štát implementovať rôzne typy politík a pristupovať ku každej z týchto skupín individuálne. Plán obnovy a odolnosti SR čiastočne adresuje tieto výzvy, predovšetkým v oblasti digitálneho vzdelávania detí a začlenenia seniorov.

Analýza: Nepripojení. Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku. (PDF, 558 kB)

Dátová príloha: Nepripojení – Dátová príloha (XLS, 391 kB)

Výsledky prieskumu: Výsledky prieskumu digitálnych zručností a vybavenia seniorov (PDF, 353 kB)