Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

O Inštitúte

Inštitút digitálnych a regionálnych politík (IDRP) je analytickou jednotkou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. Poslaním inštitútu je poskytovať kvalitné a dôveryhodné analýzy pre potreby ministerstva s cieľom zlepšovania tvorby verejných politík v oblasti informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií.

Našou úlohou je prispievať k zvyšovaniu hodnoty za vynaložené verejné zdroje. Podieľame sa na vypracovávaní analytických podkladov, ktoré sú založené na zbere, príprave a spracovaní relevantných dát, ako aj prenose najlepších skúseností zo zahraničia. Na našich výstupoch spolupracujeme s organizačnými útvarmi ministerstva, s ostatnými analytickými jednotkami ministerstiev, akademickou obcou, neziskovými organizáciami a zahraničnými inštitúciami.

V oblasti informatizácie sa náš analytický tím venuje vypracovaniu a každoročnému odpočtu opatrení z revízie výdavkov na informatizáciu a plneniu vyplývajúcich úloh, ako napr. stanovenie benchmarkových cien pre nakupovaný hardvér a softvér vo verejnej správe či odporúčaných sadzieb IT špecialistov, ktoré si štát obstaráva.

V oblasti regionálneho rozvoja sa naša práca zameriava na analýzu a hodnotenie podpory rozvoja regiónov Slovenska. Konkrétne na meranie regionálnych disparít (typológiu regiónov podľa rôznych kritérií), kvantifikáciu rozvoja regiónov, identifikáciu hlavných faktorov rozvoja a regionálnu konvergenciu.

V oblasti investícií posudzujeme strategické materiály a investičné zámery projektov, definovanie kritérií výberu s cieľom hodnotenia efektívnosti vynakladania verejných zdrojov (zvyšovanie hodnoty za peniaze).

Našu prácu môžete sledovať aj na sociálnej sieti Facebook.