Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Legislatíva v oblasti verejného obstarávania

Slovenské preklady

 

 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1358 z 20. júla 2017 o určení technických špecifikácií IKT, na ktoré sa môže odkazovať pri verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 334.31 KB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/168 z 31. januára 2017 o určení technických špecifikácií „Osobitnej skupiny pre internetovú techniku“ (IETF), na ktoré sa môže odkazovať pri verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 326.53 KB)
 • Delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170, 2015/2171 a 2015/2172 z 24. novembra 2015, ktorými sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek
PDF (PDF, 1.21 MB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/120 z 28. januára 2016 o určení rozšíriteľného jazyka pre podnikové výkazníctvo verzie 2.1 na uvádzanie odkazov vo verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 316.92 KB)
 • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie
PDF (PDF, 1.15 MB)
 • Rozhodnutie Komisie č. 2015/1302 z 28. júla 2015 o určení profilov „Integrating the Healthcare Enterprise“, na ktoré je možné uvádzať odkazy v rámci verejného obstarávania
PDF (PDF, 321.97 KB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/771/EÚ z 31. októbra 2014 o určení univerzálneho obchodného jazyka verzie 2.1 na uvádzanie odkazov vo verejnom obstarávaní
PDF (PDF, 316.64 KB)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/188/EÚ z 3. apríla 2014 o určení technických špecifikácií IKT spĺňajúcich podmienky na to, aby sa na vo verejnom obstarávaní uvádzali odkazy
PDF (PDF, 778.82 KB)
 • Smernica 2014/25/EÚ2011 z 26. februára 2014o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.
PDF (PDF, 1.94 MB)
 • Smernica 2014/24/EÚ2011 z 26. februára 2014o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
PDF (PDF, 2.79 MB)
 • Smernica 2014/23/EÚ2011 z 26. februára 2014o udeľovaní koncesií.
PDF (PDF, 1.33 MB)
 • Nariadenie 1336/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek
PDF (PDF, 719.64 KB)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006
PDF (PDF, 338.92 KB)
 • Nariadenie 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek
PDF (PDF, 717.26 KB)
 • Nariadenie 1150/2009 z 10. novembra 2009ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1564/2005, pokiaľ ide o štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS
PDF (PDF, 1.85 MB)
 • Smernica 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES
PDF (PDF, 1.53 MB)
 • Smernica 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
PDF (PDF, 777.29 KB)
 • Smernica 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek
PDF (PDF, 139.92 KB)
 • Smernica 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
PDF (PDF, 954.16 KB)
 • Rozhodnutie Komisie 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonavacích pravidlách postupu stanoveneho v článku 30 smernice 2004/17/ES
PDF (PDF, 106.15 KB)
 • Smernica 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
PDF (PDF, 1.01 MB)
 • Smernica 2005/75/ES zo 16. novembra 2005, ktorou sa opravuje smernica 2004/18/ES
PDF (PDF, 368.78 KB)
 • Smernica 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore
PDF (PDF, 466.94 KB)
 • Smernica 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác
PDF (PDF, 450.7 KB)