Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov „).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydalo podľa § 10 ods. 9 zákona o ochrane oznamovateľov interný riadiaci akt (smernica o preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“)), ktorý upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom.

Každý zamestnanec ministerstva môže v súlade so smernicou podať ministerstvu oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov za ministerstvo plní oddelenie protikorupčnej jednotky a vnútornej kontroly.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

 • kriminalita, t. j. konanie, ktoré je trestným činom,
 • iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť, ako napr. nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné ministerstvu v súlade so smernicou podať:

 • v listinnej podobe do podateľne ministerstva v obálke s označením „do rúk zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov – NEOTVÁRAŤ“,
 • ústne do záznamu v kancelárii zodpovednej osoby,
 • elektronickou poštou na e-mailovú adresu antikorupcia@mirri.gov.sk, ktorá je prístupná nepretržite,

a to aj anonymne.

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii, oznámení podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z. z., č. 211/2000 Z. z., č. 71/1967 Zb. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do  kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému:

 • Úradu na ochranu oznamovateľov (prostredníctvom formulára na webovej stránke https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/),
 • orgánu činnému v trestnom konaní, v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu, a to napríklad:
  • Národnej kriminálnej agentúre (NAKA)

Kontaktná adresa: Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava

Telefónne číslo: 09610 52102

Korešpondenčná adresa: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

https://www.minv.sk/?NAKA,

  • Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR

Kontaktná adresa: Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Telefónne číslo: 033/2837 196, 033/2837 192

E-mail: Podatelna.USPGP@genpro.gov.sk

www.genpro.gov.sk,

 • príslušnému správnemu orgánu, v prípade, že sa jedná o podozrenie zo správneho deliktu.

Podaním oznámenia ministerstvu nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.