Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov„).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydalo podľa § 10 ods. 9 zákona o ochrane oznamovateľov interný riadiaci akt (smernica o preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“)), ktorý upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom.

Každý zamestnanec ministerstva môže v súlade so smernicou podať ministerstvu oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov za ministerstvo plní oddelenie vnútornej kontroly a prevencie korupcie.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti súvisiacej s ministerstvom v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane oznamovateľov môže ministerstvu podať aj iná fyzická osoba podľa § 2 písm. a) zákona o ochrane oznamovateľov (t. j. napríklad bývalý zamestnanec ministerstva, osoba, ktorá sa zúčastnila výberového konania alebo dodávateľ ministerstva).

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

  • kriminalita, t. j. konanie, ktoré je trestným činom,
  • iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť, ako napr. nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné zodpovednej osobe ministerstva v súlade so smernicou podať:

  • v listinnej podobe do podateľne ministerstva v obálke s označením „do rúk zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov – NEOTVÁRAŤ“,
  • ústne do záznamu v kancelárii zodpovednej osoby,
  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu antikorupcia@mirri.gov.sk, ktorá je prístupná nepretržite,

a to aj anonymne.

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii, oznámení podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z. z., č. 211/2000 Z. z., č. 71/1967 Zb. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému orgánu príslušnému na prijatie oznámenia:

  • Úradu na ochranu oznamovateľov (prostredníctvom formulára na webovej stránke https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/),
  • príslušnej prokuratúre, v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu,
  • príslušnému správnemu orgánu, v prípade, že sa jedná o podozrenie zo správneho deliktu, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou,
  • príslušnej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Európskej únie.

Podaním oznámenia ministerstvu nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.