Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 9 – Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny

Opis životnej situácie

Táto životná situácia bola vytvorená tak, aby zahŕňala mnoho súvisiacich oblastí, a môže byť rozdelená na najmenej tri menšie časti. Správne pochopenie procesov a úloh spolupôsobiacich orgánov v citlivých životných situáciách, akými sú zdravotné postihnutie a starostlivosť o rodinu, môže v budúcnosti priniesť jej úspešnú optimalizáciu. Jednou z potenciálnych oblastí optimalizácie je odstránenie papierových podkladov, ktoré by mohlo priniesť vyššiu spokojnosť používateľov. Zároveň však jedným z najväčších problémov v tejto životnej situácii je (ne)dostupnosť sociálnych služieb a chýbajúce strategické plánovanie.

Uznanie invalidného príspevku je komplikovaný postup, ktorý si od osoby so zdravotným postihnutím, alebo jej opatrovateľa, vyžaduje veľa času a energie. Žiadosť o uznanie musí byť podaná spolu so súborom zdravotnej dokumentácie a špeciálnym posudkovým formulárom všeobecného lekára. Počas schvaľovacieho procesu posudzujú zdravotne postihnutú osobu posudkoví lekári s cieľom určiť mieru funkčného postihnutia. Miera je dôležitá z hľadiska pomoci a príspevkov, ktoré môže osoba dostať.

O uznanie invalidity môžu za dieťa požiadať jeho zákonní zástupcovia. Po uznaní invalidity môžu osoby so zdravotným postihnutím alebo ich opatrovník požiadať o rôzne druhy príspevkov:

 • príspevok na kúpu, servis alebo funkčnú zmenu
  • vozidla,
  • nehnuteľnosti,
  • zdvíhacieho a manipulačného zariadenia,
 • príspevok na dopravu,
 • príspevok na osobnú asistenciu.

Správna dokumentácia, ktorá je potrebná na získanie týchto príspevkov je náročná a prevažne papierová. Agendu uznávania invalidity a príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím má na starosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Slovenský sociálny systém rozlišuje medzi osobami so zdravotným postihnutím a osobami s invalidným dôchodkom. Invalidný dôchodok sa môže vyplácať len plnoletým osobám (po dosiahnutí veku 18 rokov) a tým, ktorí majú určitý počet rokov poistenia v dôchodkovom systéme. Poberanie invalidného dôchodku však neznamená, že osoba je neschopná ekonomickej aktivity. Osoby, ktoré sa chystajú podať žiadosť o invalidný dôchodok, musia zhromaždiť:

 • potrebné doklady,
 • podpornú dokumentáciu v pobobe zdravotnej dokumentácie,
 • posúdenie žiadateľa od posudkového lekára.

Tieto dokumenty sa spolu so žiadosťou podávajú osobne v Sociálnej poisťovni.

Dôležité oblasti sociálnych služieb zastrešujú Vyššie územné celky (VÚC) a obce. Tie sú zodpovedné za prevádzku rôznych typov zariadení, ako sú zariadenia pre seniorov, rehabilitačné strediská, denné centrá, domovy sociálnych služieb. Okrem zariadení poskytujú obce a Vyššie územné celky aj služby domácej pomoci:

 • poradenskú službu,
 • prekladateľskú a tlmočnícku službu,
 • požičiavanie pomôcok,
 • opatrovateľskú službu,
 • prepravnú službu.

Pre každú službu je potrebné vyplniť žiadosť a podať ju príslušnému orgánu verejnej správy. Väčšina orgánov verejnej správy v súčasnosti zverejňuje vzory na vyplnenie na svojich webových stránkach. Aj keď vyššie územné celky majú zodpovednosť za prevádzku zariadení a prevádzok, dlhodobým problémom je kapacita týchto zariadení a ich dostupnosť pre každú sociálnu skupinu.

Väčšina rodín sa snaží vyriešiť tragickú situáciu vážneho ochorenia alebo postihnutia člena rodiny bez toho, aby sa spoliehala na zariadenia a vybavenie. Z tejto situácie neexistuje veľa východísk a zvyčajne musí jeden člen rodiny prevziať túto povinnosť a stať sa oficiálnym opatrovateľom. Opatrovateľ potom môže požiadať o príspevok pre opatrovateľov, ak odovzdá potrebnú dokumentáciu. V súčasnom nastavení systému sa opatrovateľom môže stať len člen rodiny – zoznam členov rodiny je definovaný.

Osoba, ktorá nie je v príbuzenskom vzťahu s ťažko chorým, sa môže stať opatrovateľom, len ak býva na rovnakej adrese, kde sa opatrovanie vykonáva. Teda vtedy, ak si zmení trvalý pobyt. Okrem týchto možností je jediným riešením požiadať o opatrovateľskú službu obce, respektíve zariadenia, avšak tieto služby sú veľmi obmedzené.

Rozsah životnej situácie

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Žiadam o jednorazový alebo pravidelný sociálny príspevok alebo sociálnu službu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, zníženej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo dosiahnutia dôchodkového veku Žiadateľovi sa poskytuje opakovaný finančný príspevok alebo sociálna služba Osoba so zdravotným postihnutím, jej zákonný zástupca, osoba s nepriaznivým zdravotným stavom, osoba na starobnom dôchodku, osoba, ktorá nie je schopná ekonomickej aktivity z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, osoba, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu

Customer journey (zákaznícka cesta)

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 94 kB)

Prieskumy

*bude sa aktualizovať

Dokumenty a výstupy

Analýza rozsahu životnej situácie ŽS9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny (XLS, 28 kB)