Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

2024-05-15

Nová Schéma minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti III DM 24/2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v nadväznosti na vydanie nového Nariadenia Komisie EÚ 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis pripravilo  novú  Schému minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti III DM 24/2024, ktorá nadobudla účinnosť 15.5.2024 a nahradila doteraz platnú Schému na podporu lokálnej zamestnanosti II DM – 18/2021 v znení dodatku č. 2.

Hlavnou zmenou v oblasti poskytovania minimálnej pomoci je zmena stropu minimálnej pomoci z 200 000 eur na 300 000 eur pre jediný podnik za akékoľvek obdobie troch rokov, a zároveň zmena spôsobu overovania tohto stropu.

Link na zverejnený dokument: https://mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/najmenej-rozvinute-okresy/dokumenty/minimalna-pomoc/


2024-04-15

Nová výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 1/2024/SRR – Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v okresoch Brezno, Snina, Veľký Krtíš

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo 15. apríla 2024 novú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja pre obce a mestá okresov Brezno, Snina a Veľký Krtíš (ďalej len „výzva“). Žiadatelia sa môžu do výzvy zapojiť do 15. mája 2024 vrátane. Žiadosti je možné predkladať výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Príkladom oprávnených výdavkov, na ktoré je možné si žiadať dotáciu, je rekonštrukcia obecných úradov, kultúrnych domov, vybudovanie alebo rekonštrukcia komunitných centier, oddychových zón, detských ihrísk, parkovísk, amfiteátrov, rozhlasu, osvetlenia a obstaranie mobilných pódií.

Alokácia určená na výzvu je vo výške 1 110 178 Eur vo forme kapitálových výdavkov. Minimálna výška požadovanej dotácie je 15 000 Eur a maximálna výška požadovanej dotácie je 50 000 Eur.

Link na zverejnený dokument: Výzva 1/2024/SRR – Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v okresoch Brezno, Snina, Veľký Krtíš


 

2024-02-20

Nová Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky schválilo s účinnosťou od 20. 2. 2024 novú Metodiku poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku (ďalej len „metodika“). Tento dokument je určený pre všetky okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch v súvislosti s poskytovaním, monitorovaním a hodnotením žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nová metodika upravuje podrobnosti poskytovania regionálneho príspevku a jeho následné monitorovanie a hodnotenie podľa určených ukazovateľov. Dokument obsahuje:

  • postup predkladania a hodnotenia žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku,
  • postup poskytovania regionálneho príspevku,
  • monitorovanie merateľných ukazovateľov poskytnutého regionálneho príspevku,
  • hodnotenie plnenia plánu rozvoja a
  • vzory základných dokumentov k poskytovaniu regionálneho príspevku (napr. výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt, hodnotiaci hárok člena riadiaceho výboru pre posudzovanie žiadosti).

Link na zverejnený dokument:Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku – platná od 20.2.2024


2024-02-08

Nový Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky schválilo s platnosťou a účinnosťou od 8. 2. 2024 nový Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu. Tento dokument je určený pre všetky najmenej rozvinuté okresy v súvislosti s hodnotením žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový štatút upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnosť, úlohy, činnosti, členstvo, rokovanie a hlasovanie riadiaceho výboru. Zároveň sa novým štatútom upravuje postup pri konflikte záujmov členov riadiaceho výboru a pre zástupcu ministerstva v riadiacom výbore sa pri hlasovaní o žiadostiach o poskytnutie regionálneho príspevku zavádza právo veta.

Link na zverejnený dokument: Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu – platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)


2023-10-25

Nová Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku

V nadväznosti na poskytovanie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo s účinnosťou od 25. 10. 2023 metodický dokument „Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku“ (ďalej len „príručka“), ktorá je určená všetkým prijímateľom regionálneho príspevku.

Ide o prvú príručku, ktorej cieľom je poskytnúť prijímateľom regionálneho príspevku doplňujúce a vysvetľujúce informácie na lepšiu orientáciu v procese implementácie projektu. Jej cieľom je taktiež usmerniť prijímateľov ako postupovať v procese implementácie projektu, napr. pri príprave vyúčtovania projektuvykazovania výdavkov, pri povinnosti v oblasti publicity projektu a v neposlednom rade poskytnúť informácie, aké doklady je potrebné v danej súvislosti predkladať Poskytovateľovi. 

Prijímatelia prostredníctvom príručky získajú bližšie informácie o vecnom vyhodnotení realizácie podporeného projektu a finančnom vyúčtovaní použitia regionálneho príspevku. Príručka obsahuje taktiež vzory povinných formulárov k implementácii projektu, ktoré je prijímateľ povinný predložiť v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku.