Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Michalovce

Okres Michalovce bol s platnosťou od 19. októbra 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Michalovce v spolupráci s MIRRI SR pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie MIRRI SR.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Michalovce bol schválený ministrom MIRRI SR dňa 19. apríla 2024. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2024 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Michalovce sa má v priebehu 4 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie

Aktivita B: Cestovný ruch

Aktivita C: Rozvoj verejnej správy v území NRO


Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu - platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)
Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Michalovce - platný od 19.04.2024 (PDF, 2.37 MB)
Archív
Kontaktná osoba pre okres
Mgr. Denisa Drozdová
E-mail: denisa.drozdova@mirri.gov.sk 
Mob.: +421 948 134 609