Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Stará Ľubovňa

Dňa 20. januára 2022 bol okres Stará Ľubovňa zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 – násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Stará Ľubovňa pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. júla 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexný produkt v cestovnom ruchu ako nástroj tvorby udržateľných pracovných miest v okrese

Aktivita C: Rozvoj verejnej správy v území NRO


Výzvy

01/OÚ SL/2024 – výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 808 kB)

Zápisnice

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Stará Ľubovňa z 12.4.2024

Zápisnica č. 02/2024 z hlasovania per rollam k predloženému návrhu Hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja NRO Stará Ľubovňa k 31.12.2023 s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánu rozvoja (PDF, 699 kB)

Zápisnica č. 03/2024 z hlasovania per rollam k predloženému návrhu Výzvy č. 01/0Ú SL/2024 (PDF, 689 kB)


 

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu - platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)
Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa v znení Dodatku č. 1 - platný od 29.4.2024 (PDF, 1.69 MB)
Archív

Kontaktná osoba

Ing. Ivana Hačkuličová
E-mail: ivana.hackulicova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8135
Mob.: +421 948 134 590