Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Gelnica

Okres Gelnica bol s platnosťou od 30. júna 2017 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Gelnica pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 20. apríla 2023. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2023 – 2027.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť a prístup na trh práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexná ponuka v cestovnom ruchu

Aktivita C: Regionálne centrum – zabezpečenie projektovej koordinácie v oblasti poskytovania regionálneho príspevku

Aktivita D: Rozvoj verejnej správy v území NRO


Výzvy

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 01_OUGL_2024 (PDF, 475 KB)

Zápisnice

Zápisnica č. 01/2024 z rokovania Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Gelnica dňa 25.3.2024 (PDF, 804 KB)

Zápisnica č. 03/2024 z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Gelnica dňa 30.5.2024 (PDF, 202 KB)

Zápisnica č. 04/2024 o hlasovaní per rollam Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Gelnica dňa 12.6.2024 (PDF, 885 KB)


 

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu - platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)
Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica v znení Dodatku č. 1 - platný od 19.4.2024 (PDF, 1.75 MB)
Archív

Kontaktná osoba

Ing. Daniela Katonová
E-mail: daniela.katonova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8089
Mob.:+421 948 857 551