Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rožňava

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Rožňava zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 – násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Rožňava pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rožňava bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 17. augusta 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rožňava sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť

Aktivita B: Podpora rozvoja cestovného ruchu a kultúry

Aktivita C: Miestny ekonomický rozvoj, obnova obcí a zvýšenie kvality života

Aktivita D: Rozvoj verejnej správy v území NRO


Výzvy

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 01_OÚ-RV_2024

Zápisnice

Zápisnica č. 1/2024 z rokovania Riadiaceho výboru NRO Rožňava 27.3.2024

Zápisnica č. 2/2024 z rokovania per rollam Riadiaceho výboru NRO Rožňava 29.5.2024


 

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu - platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)
Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rožňava v znení Dodatku č. 1 - platný od 29.4.2024 (PDF, 2.09 MB)
Archív

Kontaktná osoba pre okres

Ing. Daniela Katonová
E-mail: daniela.katonova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8089
Mob.:+421 948 857 551