Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Regionálne centrá

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v rámci projektu podporeného z operačného programu IROP 2014 – 2020, Prioritnej osi č.8  Technická pomoc, zriadilo sieť Regionálnych centier MIRRI SR. Regionálne centrá územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov. Celkovo vznikne 7 centier so sídlom v krajských mestách – Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Žilina, Trnava s postupným otváraním od augusta 2022. 

Regionálne centrá budú poskytovať poradenstvo v oblasti prípravy kvalitných projektov financovaných z prostriedkov Európskej Únie a ich následnej implementácie. Poradenstvo je poskytované bezplatne, zatiaľ telefonicky počas pracovných dní od 8:00 – 16:00h.

Mestá, obce, univerzity, mimovládne organizácie alebo podnikatelia v regiónoch sa tak budú ľahšie orientovať v podmienkach, ako získať prostriedky EÚ na projekty, ktoré pomôžu rozvíjať regióny.

Centrá fungujú na princípe tzv. ,,one-stop-shop“, teda sústreďujú výkon štátnej správy pod jednu strechu a prinesú očakávaný fungujúci mechanizmus pre podporu integrovaného regionálneho rozvoja.

Nosnou činnosťou regionálnych centier je:

  • zabezpečenie všeobecnej podpory pre žiadateľov a prijímateľov v území vo forme poskytovania základných informácií o fondoch EÚ,
  • poskytovanie odborného poradenstva pri identifikovaní vhodnej výzvy na financovanie zámeru, o oprávnených aktivitách, typoch oprávnených výdavkov, projektov,
  • podpora pri práci s IT monitorovacím systémom, pomoc pri riešení komplikácií či problémov súvisiacich s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
  • vyhľadávanie partnerov a organizovanie informačných seminárov a školení k výzvam,
  • spolupráca pri implementácii Operačného programu Slovensko na roky 2021-2027,
  • metodická podpora procesov dlhodobého integrovaného regionálneho plánovania na úrovni samosprávnych krajov a území UMR a podpora sieťovania a spolupráce všetkých socio-ekonomických partnerov v území.

Projekt na vytvorenie a prevádzkovanie Regionálnych centier MIRRI bude realizovaný do 31. 12. 2027, pričom po ukončení prvej fázy bude od roku 2023 financovanie zabezpečené zo zdrojov Programu Slovensko.

Plánovanou súčasťou regionálnych centier budú do konca roka 2022  aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre Marginalizované rómske komunity a taktiež prizývame aj Úrad pre verejné obstarávanie a od roku 2023 aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kontakty Regionálne centrá MIRRI