Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Levoča

Okres Levoča bol s platnosťou od 25. apríla 2018 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Levoča v spolupráci s MIRRI SR pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie MIRRI SR.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Levoča bol schválený ministrom MIRRI SR dňa 17. mája 2024. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2024 – 2028.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Levoča sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť – tvorba pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Tvorba komplexnej ponuky v cestovnom ruchu s dôrazom na vytváranie udržateľných pracovných miest

Aktivita C: Rozvoj verejnej správy v území NRO

Zápisnice

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu - platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)
Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Levoča - platný od 17.5.2024 (PDF, 2.04 MB)
Archív
Kontaktná osoba pre okres
Mgr. Natália Foraiová
E-mail: natalia.foraiova@mirri.gov.sk
Mob.: +421 948 134 603