Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vranov nad Topľou

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Vranov nad Topľou zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 – násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Vranov nad Topľou pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 6. októbra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť a prístup na trh práce – vytváranie pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexná ponuka v cestovnom ruchu ako nástroj pre tvorbu udržateľných pracovných miest v okrese

Aktivita C: Rozvoj verejnej správy v území NRO


Výzvy

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2024 č. 01/OUVT/2024, zverejnené 31.05.2024

Zápisnice

Zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru NRO Vranov nad Topľou 2.4.2024

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru NRO Vranov nad Topľou 27.5.2024

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru NRO Vranov nad Topľou 30.5.2024

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru NRO Vranov nad Topľou 27.6.2024


 

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu - platný od 8.2.2024 (PDF, 346.64 KB)
Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou v znení Dodatku č. 1 - platný od 29.4.2024 (PDF, 2.38 MB)
Archív

Kontaktná osoba pre okres

Mgr. Natália Foraiová
E-mail: natalia.foraiova@mirri.gov.sk
Mob.: +421 948 134 603