Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dotácie

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež 

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Oprávnené subjekty:

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Alokácia: 2 500 000 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 15.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja


 

Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Výzva č. 2/2023/SRR v znení Zmeny č. 1 – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnené aktivity:

 • podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky
 • rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne

Oprávnené subjekty:

 • obce a mestá v Slovenskej republike
 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Alokácia: 9 028 925 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 30.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky

Zmena č. 1 Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 2/2023/SRR

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja


 

Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia 

Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita

 • podpora aktivít na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov
 • podpora rovnosti príležitostí na trhu práce
 • podpora znevýhodnených komunít

Oprávnené subjekty:

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Oprávnené územie realizácie projektu: Bratislavský a Košický kraj

Alokácia: 1 610 178 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 29.05.2023 (vrátane)

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja


 

Výzva na rok 2022 – Podpora území udržateľného mestského rozvoja (cesty NRO)

Výzva na rok 2022 – Podpora území udržateľného mestského rozvoja (PDF, 486 kB)

Oznámenie o navýšení alokácie výzvy (PDF, 416 kB)

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb

Oprávnené subjekty: obce, ktoré majú status mesta a sídlo v najmenej rozvinutom okrese:

 • Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov

Alokácia: 2 979 057 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 9. 12. 2022

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja:


 

Výzva na rok 2022 – Predchádzanie sociálneho vylúčenia (MVO)

Výzva na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít (PDF, 758 kB)

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie k výzve

 Oprávnené aktivity:

 • Predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít.
 • Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.

Oprávnené subjekty:

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Alokácia:   1 110 178 eur

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 08. 08. 2022

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja


 

Výzva na rok 2021 – Multifunkčné športové haly v SR

Výzva na rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly – aktualizácia webového odkazu

Prílohy k výzve:

Všeobecné info k výzve

Oprávnená aktivita:              rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly

Alokácia:                                12 mil. eur

Spolufinancovanie:                10 %

Oprávnené subjekty:              obce a mestá v SR

Termín na podanie žiadosti: 30.06.2022

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja:


Výzva na rok 2021 – Materské školy v Bratislavskom kraji

Výzva na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji (PDF, 721 kB)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie:

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja:


Výzva na rok 2021 – pre najmenej rozvinuté okresy (NRO)

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 818 kB)

Výzva v znení dodatku č. 1 (PDF, 817kB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie pre:

Zoznam podporených projektov (PDF, 1 251 kB)

Zoznam projektov v zásobníku (PDF, 757 kB)

Zoznam nepodporených projektov (PDF, 874 kB)

Aktivitu č. 1

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 2

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 3

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 4

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu(.DOCX, 25,8 kB)

Finančné vyúčtovanie(.XLSX, 29,2 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a odvedení výnosov(.DOCX, 16,5 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu(.DOCX, 19,9 kB)


Výzva na rok 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 808 kB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie:


Výzva na rok 2021 – navýšenie finančnej alokácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – konsolidované znenie (PDF, 817 kB)

Dodatok č. 1 k výzve č. 8270/2021/OSMRR (PDF, 424 kB)

 

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2021


Výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy – MVO

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF 498 KB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť, popis projektu a vyhlásenie (.DOC 35 KB)

Príloha č.  1.2 Plán aktivít a rozpočet (.XLSL 16 KB)

Príloha č. 2 Metodika (.PDF 394 KB)

Príloha č. 3 Vzor zmluva (.PDF 479 KB)

Príloha k zmluve dotácie (.PDF 452 KB)

Príloha č. 4 logo MIRRI (.PNG 59 KB)

Príloha č. 5 Štatút komisie pre vyhodnotenie žiadostí (.PDF 378 KB)

 

Zoznam žiadostí odporúčaných na formálnu kontrolu

Zásobník žiadostí odporúčaných na formálnu kontrolu

Vyhodnotenie:

Zoznam podporených projektov (.PDF, 258 kB)

 

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:


Nová výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF, 653 KB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 (.DOCX, 30 KB)

Príloha č. 1.1 Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.DOCX, 26 KB)

Príloha č. 1.2 Plán aktivít projektu a celkový rozpočet (.XLSX, 57 KB)

Príloha č. 1.3 Plán činnosti (.DOCX, 21 KB)

Príloha č. 1.4 Čestné vyhlásenie žiadateľa (.DOCX, 21 KB)

Príloha č. 2 Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (.DOCX, 52 KB)

Príloha č. 3 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt (.DOCX, 63 KB)

Príloha č. 3 zmluvy  Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (.PDF, 452 KB)

Príloha č. 4 Dizajn manuál Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (.PDF, 923 KB)

Štatút komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MIRRI (.PDF, 318 KB)

Vyhodnotenie:

Zoznam podporených projektov (PDF, 359 kB)

Schválené žiadosti o dotáciu

Zásobník žiadostí o dotáciu

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:


Výzva na rok 2020 – zrušená z dôvodu vyhlásenia novej výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy

V dňoch od 16.12.2019 do 16.01.2020 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) zverejnená „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, kód výzvy: 6983/2019/OSMRR“ v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol uvedenú výzvu zrušiť  a všetky žiadosti, ktoré boli na základe uvedenej výzvy predložené nebudú ďalej posudzované.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 392 kB)

Záväzná metodika Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (DOCX, 51,8 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 (DOCX, 29,3 kB)

Príloha č. 2 Vzor zmluvy (DOCX, 64,6 kB)

Príloha č. 3 Dizajn manuál MIRRI (PDF, 922 kB)

Prílohy k žiadosti:

Príloha č. 1 Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (DOCX, 24,5 kB)

Príloha č. 2 Rozpočet (XLSX, 76,6 kB)

Príloha č. 3 Plán činnosti (DOCX, 20 kB)

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX, 20,6 kB)

Príloha č. 5 Vyhlásenie o partnerstve (DOCX, 18,5 kB)

Príloha č. 6 Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (DOCX, 28,2 kB)


Výzva na rok 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 530 kB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2019 (PDF, 375 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1_Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2019_doc. (DOCX, 28,5 kB)

Príloha č.2_Vzor zmluvy (PDF, 539 kB)

Príloha č.3_Dizajn manuál MIRRI (PDF, 922 kB)

Prílohy k žiadosti:

Príloha č.1_Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (DOCX, 24,4 kB)

Príloha č.2_Rozpočet (XLSX, 76,8 kB)

Príloha č.3_Plán činnosti (DOCX, 20,2 kB)

Príloha č.4_Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX, 20,4 kB)

Príloha č.5_Vyhlásenie o partnerstve (DOCX, 18,5 kB)

Vyhodnotenie:

Zoznam podpísaných zmlúv o dotáciu (PDF, 447 kB)

Schválené žiadosti o dotáciu (PDF, 244 kB)

Neschválené žiadosti o dotáciu (PDF, 342 kB)

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2019:

Finančné vyúčtovanie reálnych oprávnených výdavkov podporeného projektu (XLSX, 17,1 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a o odvedení výnosov (DOCX, 16,2 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a o odvedení výnosov (ODT, 7,92 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu (DOCX, 19,8 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu (ODT, 14,8 kB)

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu (DOCX, 25,7 kB)

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu (ODT, 24 kB)