Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Životná situácia 3 – Začatie podnikania

Opis životnej situácie

Zákaznícka cesta (customer journey) životnej situácie Začatie podnikania je popísaná z pohľadu aktivít a udalostí dotýkajúcich sa občana a jeho komunikácie a plnenia si povinností voči verejnej a štátnej správe. Cesta začína zisťovaním všetkých potrebných informácií, výberom správnej formy podnikania a končí sa zápisom v príslušných registroch, spolu so splnením si všetkých povinností voči štátu.

Ohlásenie živnosti podáva fyzická alebo právnická osoba na príslušnom okresnom úrade alebo elektronickou formou cez Ústredný portál verejnej správy. Ak sú splnené všetky podmienky ustanovené zákonom, živnostenský úrad vydáva živnostenské oprávnenie. Pokiaľ má osoba, ktorá podanie podala aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, okresný úrad pošle živnostenské oprávnenie elektronickou formou.

Po vydaní živnostenského  oprávnenia sú elektronickou formou poskytované údaje pre:

 • prihlásenie daňovej registrácie (právnické aj fyzické osoby),
 • prihlásenie do povinného zdravotného poistenia (fyzické osoby),
 • údaje oznámenia zmeny platiteľa poistného v príslušnej zdravotnej poisťovni (fyzické osoby),
 • údaje do registra právnických osôb (právnické a fyzické osoby).

Pri zápise do Obchodného registra si fyzická alebo právnická osoba na začiatku procesu určuje:

 • právnu formu obchodnej spoločnosti,
 • predmet podnikania,
 • spôsob založenia,
 • obchodné meno,
 • sídlo,
 • výšku základného imania,
 • spoločníkov, štatutárny orgán, správcu vkladu,
 • ďalšie náležitosti podľa Obchodného zákonníka alebo osobitých predpisov.

Pred návrhom na zápis obchodnej spoločnosti ohlási žiadateľ živnosť, prípadne využije zjednodušený zápis spoločnosti s ručením obmedzeným bez potreby samostatne ohlásiť živnosť. V prípade, ak chce využiť iný jednoduchší spôsob registrácie právnickej osoby, môže používateľ využiť ohlásenie živnosti PO, v rámci ktorej môže požiadať aj o zápis do Obchodného registra. Vo veci samotného návrhu na zápis do obchodného registra koná príslušný registrový súd.

Rozsah životnej situácie

 

Začiatok Koniec Pre koho?
Životné situácie - začiatok Životné situácie - koniec Životné situácie - pre koho
Chcem začať podnikať, ohlásiť živnosť alebo založiť s.r.o. Podnikateľ je zapísaný do Živnostenského alebo Obchodného registra, splnil všetky podmienky a môže začať podnikať Žiadateľ alebo zakladateľ (FO alebo PO)

Customer journey (zákaznícka cesta)

Rozsah zákazníckej cesty – súčasný stav

Zákaznícka cesta používateľa pri riešení životnej situácie (JPG, 120 kB)

Prieskumy

Testovanie používateľnosti životnej situácie Ohlásenie živnosti (PDF, 1 MB)

Výskumná aktivita o životných situáciách: Analýza rozhovorov venovaných začatiu podnikania 2022 (PDF, 734 kB)

Skúsenosti prvo-podnikateľov pri zakladaní firiem 2022 (PDF, 1 MB)

Motivácia využívania elektronických služieb pri zakladaní podnikania online 2022, (PDF, 1 MB)

Dokumenty a výstupy

Mockup: Založenie s.r.o.

Investičný plán ŽS3 Začatie podnikania (PDF, 1 MB)

Investičný plán ŽS3 Začatie podnikania_prezentácia (PDF, 2 MB)

Prílohy k Investičnému plánu (ZIP, 12 MB)

Mockup: Začatie podnikania_Ohlásenie živnosti (PDF, 2 MB)

Nové: Prototyp ŽS3 Začatie podnikania (TU)