Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony (17I05-04-V03) – UZAVRETÁ

  Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony

  Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony

  Dátum zverejnenia výzvy: 16.02.2024
  Dátum aktualizácie: 25.04.2024

  Výzva bola uzavretá 05.04.2024

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I05-04-V03 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony.

  Cieľom výzvy je výber šiestich tém, na ktoré budú zorganizované hackathony s účasťou začínajúcich  podnikov  (startupov),  IT spoločností,  výskumných  inštitúcií,  univerzít , študentov a iných odborníkov. Úlohou hackathonov bude prinášať prijímateľom inovatívne riešenia v oblasti zefektívňovania procesov, zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom a v oblasti súčasných spoločenských výziev.

  Na základe výzvy budú vybraní šiesti prijímatelia, pre ktorých Vykonávateľ zorganizuje hackathony, a ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vývoj digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov.  Pre každého vybraného prijímateľa bude organizovaný jeden hackathon, t. j. celkovo bude zorganizovaných šesť hackathonov.

  Žiadateľ v žiadosti o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu identifikuje problém (napr. z oblasti zefektívnenia procesov, zlepšenia kvality digitálnych služieb pre občanov a pod.), ktorý bude témou hackathonu a výsledkom hackathonu budú návrhy jeho riešenia s využitím digitálnych nástrojov.

  Indikatívna výška Prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je: 840 000,00 EUR s DPH

  z toho:

  • zdroj Plán obnovy a odolnosti: 700 000,00 EUR
  • zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 140 000,00 EUR

  Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu určených na jednu žiadosť o PPM je 100 000,00 EUR bez DPH

  Trvanie výzvy

  Vyhlásenie výzvy:  16.02.2024

  Uzavretie výzvy:    05.04.2024

  Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

  Pred samotným podaním žiadosti o PPM je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do informačného systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej len „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

  Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

  Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO.

  Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi.

  Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

  V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

                  Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni MIRRI SR:

  pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

  piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

  • doporučenou poštou,
  • kuriérskou službou.

  Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I05-04-V03)

  Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

  Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

   

  Súbory na stiahnutie

  Výzva č. 17I05-04-V03 (PDF, 620 kB)

   

  Prílohy Výzvy:

  Príloha k výzve č. 1: Žiadosť o PPM (ZIP, 972 kB)

  Príloha k výzve č. 2: Kritéria na vytvorenie poradia (PDF, 452 kB)

  Príloha k výzve č. 3: Zoznam oprávnených výdavkov (PDF, 264 kB)

  Príloha k výzve č. 4: Zmluva o spolupráci (PDF, 428 kB)

  Príloha k výzve č. 5: Zmluva o PPM (ZIP, 1,79 MB)

  Príloha k výzve č. 6: Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (DOCX, 132 kB)

   

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo dňa 25.04.2024 Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy 17I05-04-V03.

  Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy 17I05-04-V03 (PDF, 400 kB)

  Výzva 17I05-04-V03 v znení Usmernenia č. 1 (PDF, 620 kB)

  Príloha k výzve č. 2: Kritéria na vytvorenie poradia (PDF, 452 kB)

   

  Informácia k workshopu