Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

2023

Druhá dobrovoľná správa SR pre OSN o implementácii Agendy 2030

 

Slovensko predstavilo v roku 2023 svoju druhú dobrovoľnú správu o pokroku v implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Správa obsahuje národný implementačný rámec udržateľného rozvoja na Slovensku a venuje sa aj vplyvu globálnych výziev ako COVID-19, vojna na Ukrajine alebo energetická kríza. Jej jadrom je vyhodnotenie pokroku v napĺňaní vybraných cieľov udržateľného rozvoja (cieľ 6, 7, 9, 11 a 17). Správa pozitívne hodnotí výsledky Slovenska v cieli 6 (čistá voda a hygiena) a 7 (dostupná a čistá energia), hoci energetická kríza by mohla tento pokrok ohroziť. Zvýšené úsilie je potrebné pre naplnenie cieľov 9 (priemysel, inovácie a infraštruktúra), 11 (udržateľné mestá a komunity) a 17 (partnerstvá).

Dobrovoľná správa zároveň identifikuje nástroje pre naštartovanie systémových zmien, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnejšiu implementáciu Agendy 2030 na národnej aj medzinárodnej úrovni. Prvou z týchto kľúčových zmien je účinná integrácia politík medzi sektormi a na rôznych úrovniach spravovania. Druhou je systematické zapájanie všetkých zložiek spoločnosti do tvorby verejných politík a rozhodnutí.


2022

Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

 

Správa poskytuje kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní cieľov Agendy 2030, a to na základe oficiálneho zoznamu indikátorov OSN ako aj analytických vstupoch založených na národných zdrojoch. Súčasťou je aj informácia o implementácii Agendy 2030 Slovenskou republikou v medzinárodnom prostredí. Správa bola prijatá uznesením vlády SR č. 410/2022.

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD, ktorý je vedený MZVaEZ,  na svojom zasadnutí dňa 24.6. 2022 schválil projekt MIRRI pod názvom „Agenda 2030 dláždiaca cestu k slovenským národným prioritám udržateľného rozvoja 2050“. Celkové náklady projektu sú vo výške 20 000 EUR, pričom 15 000 EUR predstavuje príspevok MZVaEZ a 5 000 EUR predstavuje spolufinancovanie MIRRI.

 

Cieľom projektu je asistencia OECD pri príprave Druhej dobrovoľnej správy o pokroku v Agende 2030, ktorú Slovenská republika predstaví na pôde OSN v júli 2023. Asistencia OECD bude zároveň smerovať do prípravy Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2050 na základe participatívneho procesu tvorby národných priorít udržateľného rozvoja 2050, ktorý sa uskutoční v druhom polroku 2022.


2020

Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030

 

Cieľom prvej Správy, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 576/2020 zo dňa 23. septembra, je podať informáciu o výsledkoch dosiahnutých v národných prioritách Agendy 2030 v období od ich schválenia v júli 2018 až do apríla 2020. Súčasťou predmetnej správy je aj informácia o implementácii Agendy 2030 Slovenskou republikou v medzinárodnom prostredí. Správa je určená všetkým, ktorí majú vplyv na rozhodnutia v oblasti udržateľného rozvoja na Slovensku, či už odborníkom z verejnej správy, akademického, občianskeho a súkromného sektoru, ako aj širšej odbornej verejnosti.


2019

Vyšla dlho očakávaná správa o pokroku EÚ a jej členských štátov

 

19. novembra 2019 – Vyšla prvá, nezávislá, kvantitatívna správa o pokroku dosiahnutom Európskou úniou a jej členskými štátmi pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Správu 2019 EUROPE Sustainable Development Report – Towards a strategy for achieving the Sustainable Development Goals in the European Union pripravili spoločne The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) a The Institute for European Environmental Policy (IEEP).

Ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 (SDGS – Sustainable Development Goals) boli prijaté na úrovni OSN ešte v roku 2015. Správa konštatuje, že aj keď sú európske krajiny globálnymi lídrami pri napĺňaní SDGs, žiadna krajina EÚ nie je na správnej ceste k splneniu SDGs do roku 2030.

Slovensko sa v rebríčku Total SDG Index Score umiestnilo na 19. mieste (z EÚ28). Na dobrej ceste sme pri  napĺňaní cieľa 1 – koniec  chudoby a cieľa 8 – práca a ekonomický rast. V porovnaní s krajinami V4 sa Slovensko umiestnilo za Českou republikou (8. miesto), Poľskom (16. miesto) a pred Maďarskom (21. miesto). Krajinami, ktoré majú k splneniu SDGs najbližšie, sú Dánsko, Švédsko a Fínsko. Bulharsko, Rumunsko a Cyprus sa umiestnili z EÚ 28 na posledných priečkach.

EÚ a jej členské krajiny čelia v súčasnosti najmä výzvam, ktoré sa týkajú klimatických zmien, biodiverzity, obehovej ekonomiky a zosúlaďovania životných štandardov v rámci každej krajiny, ako aj naprieč krajinami a regiónmi. EÚ pritom svojimi aktivitami negatívne ovplyvňuje možnosti iných krajín mimo EÚ napĺňať ciele udržateľného rozvoja (negative spilovers), najviac sa na tom podieľa sektor poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. 

Táto správa je publikovaná v čase, keď nová Európska komisia intenzívne pracuje na tzv. European Green Deal, komplexnom balíku politík, akejsi holistickej vízie, pre spravodlivý prechod k environmentálnej udržateľnosti pri zabezpečení sociálnej spravodlivosti.


2018

 

V rámci participatívneho procesu boli do diskusie o dlhodobých prioritách krajiny prizvaní zástupcovia zainteresovaných aktérov a verejnosti.

Po uskutočnení participatívneho procesu na jar 2018 schválila Rada vlády SR pre Agendu 2030 na svojom druhom zasadnutí dňa 15. mája 2018 návrh šiestich prioritných oblastí pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj v kontexte Slovenska. Následne bol Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 schválený uznesením vlády SR č. 273 z 13. júna 2018.

Doterajší pokrok v implementácii Agendy 2030 na Slovensku, spolu s národnými prioritami, príkladmi dobrej praxe a plánovanými ďalšími krokmi, bol zhodnotený v prvej dobrovoľnej správe SR pre Organizáciu Spojených národov.

Slovensko predstavilo 6 národných priorít v OSN

New York, 16. júla 2018 – Slovensko odprezentovalo na pôde OSN svoju prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude plniť ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030. „Pre dosahovanie rozvojových cieľov je dôležité dobrovoľné nezištné zapojenie každého jednotlivca, preto naše národné priority predstavím v OSN spolu s troma výnimočnými osobnosťami,“ uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Národné priority Slovenska vychádzajú zo sedemnástich cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Boli vypracované v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, akademického, súkromného aj neziskového sektora v participatívnom procese. V júni 2018 boli schválené vládou SR.

Slovensko má šesť národných priorít do roku 2030

Bratislava, 13. júna 2018 – Vláda SR schválila Návrh národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorý predložil vicepremiér Richard Raši. Šesť národných priorít Slovenska reaguje na klimatické zmeny, zvyšujúcu sa sociálnu nerovnosť i ekologické problémy.

Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 spoločne pripravil Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zástupcovia neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení z celého Slovenska a Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

Šesť priorít pre Slovensko schválila rada vlády

Bratislava, 15. mája 2018 – Udržateľná ekonomika, vzdelávanie, dobré zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Šesť priorít, na ktoré sa má naša krajina do roku 2030 prednostne zamerať, dnes na svojom druhom zasadnutí schválila Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj.

„Úspešné sú tie krajiny, ktoré vedia, čo chcú, a aké prekážky im stoja v ceste. U nás všeobecne prijímaná predstava o rozvoji spoločnosti dlhodobo chýba. Vďaka 17 cieľom udržateľného rozvoja OSN, opísaným v Agende 2030, však Slovensko získalo mandát otvoriť z vysokej politickej úrovne diskusiu o vízii našej budúcnosti,“povedal vicepremiér Richard Raši, predseda Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a šéf ministerstva pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030.

Agenda 2030: Slovensko bude mať šesť priorít

Od začiatku marca do konca apríla sa zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky desaťkrát stretli s odborníkmi v regiónoch aj v hlavnom meste, aby spoločne prediskutovali navrhovaných šesť priorít Agendy 2030 pre Slovensko. Výsledky tzv. participatívneho procesu predstavilo dnešné tretie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, po ktorom budú priority pripravené na konzultáciu s rezortmi.

Priority pre Slovensko: Rozbiehame druhé kolo diskusií

Bratislava, 5. apríla 2018 – Široké spektrum zástupcov neštátnej sféry sa bude v priebehu apríla stretávať s odborníkmi z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI), aby viedli dialóg o návrhoch priorít pre budúcnosť Slovenska do roku 2030. Sú to udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Po marcovom regionálnom kole sa podujatia budú tento raz konať v Bratislave.

Prvé zo série šiestich stretnutí sa odohralo včera na tému Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí, dnes sa koná druhé k priorite Zdravie a kvalita života.

Priority pre Slovensko sme prediskutovali v regiónoch, aj s mladými

Bratislava, 28. marca 2018 – udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe a adaptácia na zmenu klímy sú navrhované priority pre Slovensko, o ktorých v štyroch slovenských mestách v priebehu marca diskutovalo široké spektrum zástupcov neštátnej sféry. Poznatky, získané počas týchto stretnutí, sumarizovalo včerajšie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, do ktorej patria reprezentanti neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) ich využije pri odpočte plnenia cieľov udržateľného rozvoja Slovenska na pôde OSN v New Yorku v lete 2018. Odprezentuje ho podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Diskutujeme v regiónoch o prioritách pre Slovensko

Nitra, 7. marca 2018 – Sériu stretnutí predstaviteľov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a neštátnych zainteresovaných aktérov sme dnes odštartovali v Nitre. Témou bola udržateľná, „strieborná“ a obehová ekonomika. Počas najbližších dní budú nasledovať podujatia k ďalším témam v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Poprade a v Prešove.

Začali sme diskusiu o prioritách pre Slovensko

Bratislava, 20. februára 2018 – Na aké ciele sa má Slovensko zameriavať a aká má byť naša spoločnosť v budúcnosti? Najlepšiu odpoveď dajú samotní Slováci. Z iniciatívy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) sa dnes začala séria stretnutí zainteresovaných partnerov (participatívny proces), ktorého výsledkom bude päť národných priorít.


2017

 

Uznesením vlády SR č. 5 z 11. januára 2017 vláda SR schválila Koncepciu implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí, predloženú ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorá predstavuje víziu, ako Slovensko môže prispieť svojou zahraničnou angažovanosťou k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja v globálnom meradle.

 

Materiál Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030, vypracovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, bol schválený uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017. Hlavným zámerom tohto dokumentu je nastavenie rámca, ktorý umožní lepšiu koordináciu a účinnejšie riešenie komplexných prierezových problémov, ktoré sú v pôsobnosti viacerých štátnych orgánov a inštitúcií. Cieľom je zabezpečiť, aby sa rôzne ekonomické, sociálne a environmentálne politiky navzájom doplňovali a aby naše interné politiky nemali negatívne dopady mimo našich hraníc.

 

Dňa 12. decembra 2017 schválila Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj na svojom prvom zasadnutí dokument Východiská prípravy národných priorít implementácie Agendy 2030. Tento materiál bol vypracovaný odborníkmi Slovenskej akadémie vied a predstavuje návrh piatich kľúčových tém pre rozvoj Slovenska do roku 2030. Dokument nemá ambíciu predurčiť dlhodobé priority krajiny, predstavuje len úvodný expertný vstup do ďalšej širokej diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030. Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj zároveň schválila Návrh participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030 (PDF, 79 kB)

Slovensko formuluje svoju víziu budúcnosti do roku 2030

Bratislava, 12. decembra 2017 – Diskusiu o prioritách našej krajiny v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na dnešnom prvom zasadnutí Rady vlády SR pre Agendu 2030 (ďalej len Rada vlády) spoločne otvorili podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a predseda Valného zhromaždenia OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Čestným hosťom zasadnutia bola zástupkyňa generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi, bývalá premiérka Fínska.


2016

 

Prvý dokument týkajúci sa implementácie Agendy 2030 na Slovensku bol prijatý uznesením vlády SR č. 95 z 2. marca 2016 pod názvom Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Zakotvil princíp delenej zodpovednosti za vnútroštátnu a externú implementáciu agendy.