Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Podporné dokumenty

Podporné dokumenty

Informácia o stave plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky k 31. 12. 2021

Informáciu o stave plnenia základných podmienok vzala na vedomie vláda SR na rokovaní 23. marca 2022. Dokument informuje o postupe plnenia základných podmienok, ako jedného z nástrojov zavedených na zabezpečenie výsledkovo orientovaného prístupu implementačného mechanizmu politiky súdržnosti Európskej únie na programové obdobie 2021 – 2027. Súčasťou materiálu je informácia o stave plnenia základných podmienok k 31. decembru 2021 s aktualizáciou údajov z februára 2022.

Gestormi plnenia jednotlivých základných podmienok sú vecne príslušné ústredné orgány štátnej správy, ktorých povinnosťou je zabezpečiť včasné splnenie základných podmienok a dbať o ich uplatňovanie počas celého programového obdobia 2021 – 2027.

Vďaka prijatým opatreniam na nápravu z celkového počtu 20 základných podmienok bolo deklarovaných ako splnených zo strany gestorov 18 základných podmienok na národnej úrovni
a 5 základných podmienok bolo neformálne predbežne odsúhlasených Európskou komisiou k 31. decembru 2021.

Formálne posúdenie splnenia základných podmienok zo strany Európskej komisie bude súčasťou schvaľovania Programu Slovensko.


Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie

Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie bol vzatý na vedomie vládou SR 28. apríla 2021 a jednomyseľne prijatý Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-2027 dňa 4. mája 2021.

Materiál informuje o procese prípravy návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (ďalej len „PD SR“), ako aj o návrhu  rozhodnutí, ktoré bude potrebné vykonať, aby mohol byť do negociačného procesu s Európskou komisiou predložený kompletný návrh PD SR so všetkými vyžadovanými časťami, vrátane finančného prerozdelenia národnej alokácie.

Prílohou informácie je Návrh PD SR na roky 2021 – 2027, ktorý bol diskutovaný s partnermi v rámci pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ dňa 29. apríla 2021. Aktualizované znenie Návrhu PD SR na roky 2021 – 2027 bolo následne predložené na neformálne rokovanie s EK dňa 12. mája 2021.


Informácia o postupe plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky bola schválená uznesením vlády SR č. 269/2021 z 19. 5. 2021.

Informácia o postupe plnenia základných podmienok informuje o odpočte plnenia základných podmienok k 31. decembru 2020 a zároveň navrhuje aj opatrenia na zintenzívnenie plnenia základných podmienok. Splnenie základných podmienok je zatiaľ len neformálne deklarované zo strany zodpovedného gestora. Formálne posúdenie splnenia základných podmienok zo strany Európskej komisie bude súčasťou schvaľovania Programu Slovensko.


Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 je výsledkom procesu, na ktorom spolupracovala štátna správa so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, ako aj s rôznymi profesijnými združeniami.  Dokument predstavuje návrh investičných priorít Slovenska v súvislosti s jednotlivými cieľmi politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Dňa 3. 10. 2019 bol jednomyseľne schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. Zároveň Rada odporučila podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu za súčinnosti vecne príslušných rezortov a inštitúcií začať proces technických rokovaní s Európskou komisiou k zadefinovaným prioritám Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu Slovenskej republiky a operačné programy Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 (PDF, 1,34 MB)


Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR

Dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 324/2019 z 3. 7. 2019 a informuje o základných podmienkach na programové obdobie 2021 – 2027, ktoré nahrádzajú povinné ex ante kondicionality v súčasnom programovom období. Povinnosťou zodpovedných ústredných orgánov štátnej správy je zabezpečiť splnenie všetkých relevantných základných podmienok na národnej úrovni, a to v termíne najneskôr do 31. decembra 2020. V prípade ich nesplnenia nebudú preplatené platby z fondov EÚ zo strany Európskej únie.

Základné podmienky nájdete v dokumente: Základné podmienky (PDF, 785 kB)

Ďalšie informácie nájdete aj v prílohe: Príloha k základným podmienkam (PDF, 560 kB)


Európska komisia: Správa o Slovensku 2019

Európska komisia dňa 27. februára 2019 zverejnila Správu o Slovensku 2019, ktorá obsahuje komplexné makroekonomické zhodnotenie SR s ohľadom na štrukturálne reformy a odporúčané oblasti pre financovanie z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast a to najmä – kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácievyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia. Ďalšími dôležitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, automatizácia, robotizácia a digitalizácia.

O pohľade Európskej komisie kam smerovať investície z fondov EÚ na Slovensku v programovom období 2021 – 2027, hovorí príloha D správy. Táto príloha predstavuje úvodný vstup Európskej komisie do dialógu so Slovenskom o prioritách financovania v novom programovom období. Výsledky diskusií budú premietnuté do strategického dokumentu zastrešujúceho využívanie financií z fondov EÚ na Slovensku – Partnerskej dohody a tiež budúcich operačných programov.

Správa o Slovensku 2019 (PDF, 2,03 MB)

Európska komisia predkladá každej krajine súbor odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sa zameriavajú na to, čo možno reálne dosiahnuť v priebehu najbližších 12 až 18 mesiacov.

Odporúčanie Rady (CSR) (PDF, 280 kB) zverejnené 5. júna 2019

Odporúčanie Rady (CSR) (PDF, 454 kB) zverejnené 20. mája 2020

Odporúčanie Rady (CSR) (PDF, 1.9 MB) zverejnené 18. júna 2021

Odporúčanie Rady (CSR) (PDF, 580 kB) zverejnené 12. júla 2022


Východisková pozícia SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020

Východisková pozícia Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020 (PDF, 509.22 KB) základný dokument do diskusií na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni o podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 25/2018 z 17. 1. 2018

Brožúra “Politika súdržnosti EÚ po roku 2020: Východisková pozícia SR” (PDF, 1.86 MB)

Initial Position of the Slovak Republic to the EU Cohesion policy post 2020 (*neoficiálny preklad) (PDF, 515.36 KB)

Booklet “EU Cohesion policy post 2020. initial position of the Slovak Republic” (PDF, 1.85 MB)