Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Platformy spolupráce na národnej úrovni

Rada vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie

Štatút Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie (ďalej len „rada“) schválila vláda SR uznesením č. 142 zo dňa 13. marca 2024. Rada je koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie. V pôsobnosti rady sa užšie prepája oblasť regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie, a tak budú môcť byť skĺbené návrhy na riešenie modernizačného dlhu, nepriaznivej ekonomickej situácie, ale napríklad aj aktuálnych výziev slovenských regiónov spojených s klimatickou krízou či digitálnou transformáciou, s rozhodnutiami o využívaní podpory z fondov Európskej únie. Rada bude využívaná aj ako platforma pre permanentný dialóg vlády SR so samosprávou k aktuálnym otázkam a výzvam v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa dotýkajú prosperity všetkých typov území –  mestských alebo  vidieckych oblastí.

Rada má 39 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov územnej samosprávy, splnomocnencov vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, rómske komunity a národnostné menšiny a sociálno-ekonomických partnerov.

Štatút Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti (PDF, 409 kB)

Rokovací poriadok (PDF, 234 kB)

Zoznam členov (PDF, 213 kB)

Uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie

Kontakt:

E-mail: radaregiony@mirri.gov.sk

Poradné orgány vlády Slovenskej republiky 


 

Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti

Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie, ktorý vplýva na prípravu najmä pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu. Jej hlavnou úlohou je odborná príprava pozičných dokumentov a posudzovanie návrhov hlavných legislatívnych, koncepčných a programových dokumentov EÚ pre oblasť politiky súdržnosti v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam členov (PDF, 253.91 KB)

Štatút (PDF, 248.71 KB)


Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti (pôvodný názov Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+) predstavuje platformu pre výmenu skúseností z praxe a názorov širokého spektra odborníkov v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je využiť tieto skúsenosti pri príprave dokumentov nevyhnutných na využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci príslušných programových období.

Zoznam členov (aktualizácia 10.05.2024) (PDF, 296 kB)

Štatút (PDF, 435 KB)

Zasadnutia pracovnej skupiny

Zasadnutie skupiny 4.4.2024 (ZIP, 2.60 MB)

Zasadnutie skupiny 9. 6. 2023 (ZIP, 10,3 MB)

Zasadnutie skupiny 25.10.2022 (ZIP, 1.5 MB)

Zasadnutie skupiny 29.6.2022 (ZIP, 3.17 MB)

Zasadnutie skupiny 17.2.2022 (ZIP, 3.31 MB)

Zasadnutie skupiny 20.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, technická pomoc) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 18.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 1 Inteligentnejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 11.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 2 Ekologickejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 4.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 4 Sociálnejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, Fond spravodlivej transformácie) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 5 Európa bližšie k občanom) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 3 Prepojenejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (3,88 MB) (ZIP, 3.88 MB)

Zasadnutie skupiny 29.4.2021 (3,23 MB) (ZIP, 3.23 MB)

Zasadnutie skupiny 8.-9.10.2020 (5,31 MB) (ZIP, 5.31 MB)

Zasadnutie skupiny 25.9.2019 (2,39 MB) (ZIP, 2.4 MB)

Zasadnutie skupiny 17.5.2019 (3,91 MB) (ZIP, 3.91 MB)

Zasadnutie skupiny 19.11.2018 (4,74 MB) (ZIP, 4.75 MB)

Zasadnutie skupiny 14.6.2018 (2,98 MB) (ZIP, 2.99 MB)

Zasadnutie skupiny 23.3.2017 (2,73 MB) (ZIP, 2.74 MB)