Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Platformy spolupráce na národnej úrovni

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027

Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 20201 – 2027 (ďalej len „Rada“) zriadila vláda SR uznesením č. 114 zo dňa 13. marca 2019 ako svoj koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027. Rada koordinuje proces prípravy Partnerskej dohody SR a operačných programov na roky 2021 – 2027 a odporúča vláde SR mechanizmus implementácie politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027. V spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami Rada dohliada na implementáciu fondov EÚ počas programového obdobia 2021 – 2027.

Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky.

Rada má 34 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov.

Štatút Rady (PDF, 441 kB)

Rokovací poriadok Rady (PDF, 156 kB)

Zoznam členov Rady (PDF, 211 kB)

Kontakt:

E-mail: cohesion2021-2027@mirri.gov.sk

Poradné orgány vlády Slovenskej republiky 


 

Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti

Rezortná koordinačná skupina pre politiku súdržnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie, ktorý vplýva na prípravu najmä pozičných dokumentov Slovenskej republiky v ďalších etapách rozhodovacieho procesu. Jej hlavnou úlohou je odborná príprava pozičných dokumentov a posudzovanie návrhov hlavných legislatívnych, koncepčných a programových dokumentov EÚ pre oblasť politiky súdržnosti v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam členov (PDF, 253.91 KB)

Štatút (PDF, 248.71 KB)


Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ predstavuje platformu pre výmenu skúseností z praxe a názorov širokého spektra odborníkov v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je využiť tieto skúsenosti pri príprave dokumentov nevyhnutných na využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie po roku 2020. Zároveň táto platforma poskytuje priestor na diskusiu jej členov k aktuálnym záležitostiam v oblasti politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Zoznam členov (aktualizácia 23. 6. 2023) (PDF, 305 kB)

Štatút (PDF, 258.5 KB)

Zasadnutia pracovných skupín

Zasadnutie skupiny 9. 6. 2023 (ZIP, 10,3 MB)

Zasadnutie skupiny 25.10.2022 (ZIP, 1.5 MB)

Zasadnutie skupiny 29.6.2022 (ZIP, 3.17 MB)

Zasadnutie skupiny 17.2.2022 (ZIP, 3.31 MB)

Zasadnutie skupiny 20.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, technická pomoc) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 18.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 1 Inteligentnejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 11.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 2 Ekologickejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 4.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 4 Sociálnejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, Fond spravodlivej transformácie) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 5 Európa bližšie k občanom) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 3 Prepojenejšia Európa) (ZIP)

Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (3,88 MB) (ZIP, 3.88 MB)

Zasadnutie skupiny 29.4.2021 (3,23 MB) (ZIP, 3.23 MB)

Zasadnutie skupiny 8.-9.10.2020 (5,31 MB) (ZIP, 5.31 MB)

Zasadnutie skupiny 25.9.2019 (2,39 MB) (ZIP, 2.4 MB)

Zasadnutie skupiny 17.5.2019 (3,91 MB) (ZIP, 3.91 MB)

Zasadnutie skupiny 19.11.2018 (4,74 MB) (ZIP, 4.75 MB)

Zasadnutie skupiny 14.6.2018 (2,98 MB) (ZIP, 2.99 MB)

Zasadnutie skupiny 23.3.2017 (2,73 MB) (ZIP, 2.74 MB)