Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Legislatíva politiky súdržnosti EÚ

Legislatíva k fondom politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027

Legislatívny balík k fondom politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 zahŕňa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa  stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF a rozpočtové pravidlá pre  uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú  bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku („nariadenie o  spoločných ustanoveniach/ NSU“), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom  fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde („nariadenie EFRR/KF“), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa  zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013  („nariadenie ESF+“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných  ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov  („nariadenie Interreg“). Dokumenty boli prijaté a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 30. 6. 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC

 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027.

Rada po súhlase Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2020 prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027. V nariadení sa pre EÚ27 stanovuje dlhodobý rozpočet vo výške 1074,3 miliardy EUR v cenách roku 2018, vrátane začlenenia Európskeho rozvojového fondu. Spolu s nástrojom obnovy NextGenerationEU, na ktorý sa vyčlenilo 750 miliárd EUR, sa tak EÚ umožní počas nasledujúcich rokov poskytovať financovanie vo výške bezprecedentných 1,8 bilióna EUR v snahe podporiť obnovu po pandémii COVID-19 a dlhodobé priority EÚ týkajúce sa rozličných oblastí politiky.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R2093

 

Revízia Viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2024/765 z 29. februára 2024, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027.

Úprava viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 až 2027 bola prijatá v nadväznosti na potrebu čeliť sérii bezprecedentných a neočakávaných výziev EÚ, v záujme urýchlenia digitálnej a zelenej transformácie Európy a v snahe o opätovné získanie vedúceho postavenia EÚ v kľúčových odvetviach.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32024R0765&qid=1711037313792

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139 (ENRAF)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1139 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004

Nariadením EÚ sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF), ktorým sa podporuje predovšetkým spoločná rybárska politika EÚ. Pomáha napĺňať ciele Európskej zelenej dohody a prispieva k ochrane biodiverzity, k cieľom EÚ v oblasti zmierňovania zmeny klímy a k zabezpečeniu potravín.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1139&qid=1711012527584

 

„DG HOME“ fondy

V programovom období 2021 – 2027 sú taktiež podporované politiky v oblasti vnútorných vecí, medzi ktoré zaraďujeme najmä migračnú politiku, azylovú politiku, politiku vnútornej bezpečnosti, politiku ochrany hraníc a spoločnú vízovú politiku prostredníctvom tzv. „DG HOME“ fondov: Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1147 (AMIF)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1147 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1147&qid=1711012769726

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1148 (BMVI)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1148&qid=1711013336051

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1149 (ISF)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1149 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1149&qid=1711013448209

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1755 (BAR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1755 zo 6. októbra 2021, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva

Nariadením EÚ, ktorým sa zriadila pobrexitová adaptačná rezerva (BAR) v rámci osobitných nástrojov mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca EÚ, ktorá poskytuje podporu členským štátom EÚ, ktoré boli najviac zasiahnuté nepriaznivými dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ, čím sa zmierni vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1755&qid=1711013963741

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795 (STEP)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795 z 29. februára 2024, ktorým sa zriaďuje Platforma strategických technológií pre Európu (platforma STEP) a mení sa smernica 2003/87/ES a nariadenia (EÚ) 2021/1058, (EÚ) 2021/1056, (EÚ) 2021/1057, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 2021/1060, (EÚ) 2021/523, (EÚ) 2021/695, (EÚ) 2021/697 a (EÚ) 2021/241

Cieľom nariadenia STEP je posilniť konkurencieschopnosť a znížiť strategickú závislosť európskeho hospodárstva cez udržanie európskej výhody v kritických a vznikajúcich technológiách v zelených a digitálnych oblastiach.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32024R0795&qid=1711011473949

 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) / Plán obnovy a odolnosti (POO)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU a pozostáva zo šiestich pilierov: zelená transformácia; digitálna transformácia; inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a odolnosť a politiky v záujme ďalšej generácie, detí a mládeže vrátane vzdelávania a zručností. Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa realizujú do roku 2026 a ktoré sú podporené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Viac informácií o Pláne obnovy a odolnosti SR môžete nájsť na: https://www.planobnovy.sk/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1711014094650

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435 (nariadenie o pláne REPowerEU/ SAFE)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitolu REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 2021/1060 a (EÚ) 2021/1755 a smernica 2003/87/ES

Súčasťou tohto nariadenia bola aj novelizácia všeobecného nariadenia pre obdobie 2014-2020 (/EÚ/ č. 1303/2013) pod názvom „iniciatíva SAFE“, ktorá umožnila vyčleniť časť nevyčerpaných zdrojov alokácie operačných programov EŠIF na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie pre zraniteľné domácnosti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0435&qid=1711012061337

 

Oznámenie Komisie (2023/C 80/01)

Oznámenie Komisie – Usmernenie k plánom obnovy a odolnosti v kontexte plánu REPowerEU (2023/C 80/01)

Cieľom oznámenia je definovať dodatočné alokácie pre granty v súvislosti s aktualizáciou POO v nadväznosti na vytvorenie kapitoly REPowerEU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52023XC0303%2801%29&qid=1711011889904