Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Synergie PO 2021-2027

Koordinácia a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi EÚ na jednej strane a Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti na strane druhej, ako aj ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR sa vykonáva na základe realizácie požiadaviek vyplývajúcich z nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ.  Na národnej úrovni sú požiadavky na koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov vykonávané v  súlade so zákonom o príspevkoch z fondov, zákonom č. 368/2021 Z. z. o  mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uznesením vlády SR č. 56 z 8. februára 2023 k Systému implementácie synergií a komplementarít medzi Partnerskou dohodou SR na roky 2021 – 2027, Programom Slovensko, Plánom obnovy a odolnosti SR a ostatnými nástrojmi podpory EÚ.

Cieľom koordinácie a zabezpečenia synergických účinkov je maximalizácia prínosu investícií zrealizovaných prostredníctvom fondov EÚ, vzájomného prepojenia intervencií a ich kombinovaním s  inými nástrojmi a mechanizmami podpory EÚ a SR doplnkovým spôsobom a odstraňovanie duplicít vo financovaní operácií.

Koordináciu synergií vykonáva na úrovni MIRRI SR CKO v spolupráci s Úradom vlády SR ako Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len „NIKA“).  CKO a NIKA spoločne vytvorili mechanizmus pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi EÚ, EŠIF, Plánom obnovy a odolnosti SR a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. Základom tohto mechanizmu je vypracovanie synergickej tabuľky, v ktorej sú zadefinované synergie, komplementarity, ako aj deliace línie  medzi plánovanými opatreniami v rámci Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027/Programu Slovensko 2021 – 2027 a opatreniami Plánu obnovy a odolnosti SR. Synergie, komplementarity a deliace línie sú spracované pre päť tematických oblastí verejných politík: zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa vrátane digitalizácie.

Dôležitou súčasťou koordinačného mechanizmu je Riadiaci výbor pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi Európskej únie, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. Riadiaci výbor je zriadený na úrovni MIRRI SR v súčinnosti a so súhlasom Úradu vlády SR tak, aby boli naplnené požiadavky Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR. Činnosť, členovia, zloženie a proces posudzovania synergií a komplementarít sú zadefinované v štatúte Riadiaceho výboru.

Proces koordinácie

Synergie a komplementarity sa posudzujú pred vyhlásením výzvy v rámci financovania prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom je nevyhnutné, aby riadiaci orgán/vykonávatelia Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „vykonávatelia“) špecifikovali synergické efekty v samotnej výzve. Riadiaci orgán/vykonávatelia predložia každú výzvu pred jej vyhlásením sekretariátu Riadiaceho výboru, ktorý vypracuje stanovisko týkajúce sa posúdenia synergických a komplementárnych aspektov každej výzvy. Posúdenie bude vychádzať zo  synergickej tabuľky pre opatrenia Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá bude priebežne aktualizovaná koordinátormi MIRRI SR/CKO, NIKA a riadiacim orgánom. Spoločné stanovisko za MIRRI SR a NIKA bude zaslané príslušným predkladateľom výzvy v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a  odolnosti SR. Uvedené sa týka aj výzvy na predkladanie projektových zámerov. Emailová adresa, na ktorú bude potrebné zasielať výzvy na kontrolu z hľadiska synergií je synergie27@mirri.gov.sk.

Iné programy EÚ

Nastavený mechanizmus uplatňovania synergií a komplementarít uvedený sa bude realizovať v rámci iných programov EÚ, a to najmä Horizont Európa („Horizon Europe“), Nástroj na prepájanie Európy 2.0 NPE 2.0“), program LIFE, InvestEU, Program Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, Program Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027, AMIF, Program pre Digitálnu Európu, Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD, „Community Led Local Development“), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Leader a ALMA, ako aj makroregionálnych stratégií (napr. Stratégia EÚ pre dunajský región) rovnako podporujúcich významné investície v  rôznych oblastiach, ktoré budú komplementárne vo vzťahu k  intervenciám Plánu obnovy a odolnosti SR ako aj Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.

Podrobný mechanizmus uplatňovania synergií a komplementarít, postupy, úlohy, časové aspekty a  zapojenie riadiacich a sprostredkovateľských orgánov ako aj relevantných partnerov do tejto problematiky sú špecifikované v Systéme implementácie synergií a komplementarít medzi Partnerskou dohodou SR, Plánom obnovy a odolnosti SR a ostatnými nástrojmi podpory Európskej únie a Slovenskej republiky.