Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Európsky semester

EÚ v súvislosti so stratégiou Európa 2020 zaviedla novú pracovnú metódu – európsky semester.

Jeho cieľom je zosúladenie nástrojov Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Pritom právne špecifiká konvergenčných programov / programov stability (nástroje Paktu) a národných programov reforiem (nástroje stratégie Európa 2020) zostávajú naďalej zachované.

Európsky semester je cyklus, počas ktorého členské štáty každý rok koordinujú svoje rozpočtové, makroekonomické a štrukturálne politiky. Tento proces umožňuje členským štátom zohľadniť odporúčania EÚ ešte v ranom štádiu prípravy svojich rozpočtov a pri tvorbe hospodárskych politík. Európsky semester je súčasťou rámca Európskej únie pre správu hospodárskych záležitostí.

Cieľom európskeho semestra sú tri zložky koordinácie hospodárskych politík:

  • podpora investícií,
  • štrukturálne reformy, ktoré sa v súlade so stratégiou Európa 2020 sústreďujú na podporu rastu a zamestnanosti,
  • fiškálne politiky s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s Paktom stability a rastu, pri súčasnom predchádzaní nadmerným makroekonomickým nerovnováham.

Základné fázy európskeho semestra:

  • Prejav o stave Únie – spravidla na jeseň má predseda Európskej komisie v Európskom parlamente prejav,  v ktorom načrtne politické, ekonomické a sociálne priority pre ďalšie obdobie.
  • Ročný prieskum rastu – spolu so sprievodnými dokumentmi zverejňuje Komisia v novembri, prieskum vychádza z prejavu predsedu Komisie v Európskom parlamente.
  • Technické rozhovory – medzi zástupcami DG EK a členskými štátmi zamerané hlavne na posúdenie pokroku v plnení odporúčania Rady. Rokovania prebiehajú v príslušnom členskom štáte.
  • Jarný samit EÚ – spravidla v marci, odsúhlasuje priority vytýčené v ročnom prieskume rastu.
  • Správa o krajine – zverejňovaná v období február – marec, materiál (pracovníkov) Komisie hodnotiaci pokrok dosiahnutý v jednotlivých členských štátoch za minulý rok.
  • Základné národné dokumenty – členské štáty spravidla v apríli predkladajú Komisii národné programy reforiem a programy stability (eurozóna) / konvergenčné programy (ostatné štáty).
  • Odporúčanie Rady – Komisia v máji zverejňuje návrh, v júni ho prerokúva Rada (EÚ) a následne schvaľuje Európska rada (t. j. samit EÚ), v júli Rada (EÚ) odporúčanie formálne schváli a publikuje.

Podrobný časový rámec európskeho semestra je popísaný aj na európskom web sídle  EK.