Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Register európskych zoskupení územnej spolupráce

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi najmä územnú spoluprácu vrátane jednej alebo viacerých foriem cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Európskej únie.

Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty alebo orgány na národnej úrovni; regionálne orgány; miestne orgány; subjekty, ktoré sa riadia verejným právom, verejné podniky, podniky poverené prevádzkovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií. Členmi zoskupenia sa môžu stať aj národne, regionálne, miestne orgány alebo subjekty alebo verejné podniky z tretích krajín.

 

Legislatíva

Konsolidované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 v platnom znení
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (PDF, 162 B)
Act No. 90/2008 on a European grouping of territorial cooperation and on the amendment of Act No. 540/2001 Coll. on state statistics, as amended as amended (PDF, 162 B)

Register európskych zoskupení územnej spolupráce SR

EZÚS KRAS – BODVA s ručením obmedzeným

PDF - EZUS KRAS - BODVA (PDF, 215.71 KB)

EZÚS Pons Danubii s ručením obmedzeným

PDF - EZUS Pons Danubii (PDF, 214.01 KB)

EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným

PDF - EZUS Via Carpatia (PDF, 213.04 KB)

EZÚS Spoločný región s ručením obmedzeným

PDF - EZUS Spoločný región (PDF, 211.38 KB)

EZÚS Veľká Morava s ručením obmedzeným

PDF - EZÚS Veľká Morava (PDF, 234.34 KB)

 

Tlačivá/dokumenty

Návrh na zápis európskeho zoskupenia územnej spolupráce do registra EZÚS

Návrh na zápis EZUS do registra EZUS (DOC, 243 KB)
Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zoskupenia do Registra EZUS (PDF, 408.44 KB)
Formulár pre vyžiadanie výpisu z registra trestov (DOCX, 57.44 KB)

Vzor – Oznámenie Výboru regiónov o založení európskeho zoskupenia územnej spolupráce (príloha nariadenia (EÚ) č. 1302/2013)

Vzor informácie o založení EZÚS pre Výbor regiónov čl. 5 ods. 2 nariadenia (DOCX, 79.63 KB)

Návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov v registri EZÚS

Návrh na zmenu zapísaných údajov o EZUS v registri EZUS (DOC, 284.5 KB)
Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapisovaných údajov o EZUS (PDF, 239.5 KB)

Návrh na výmaz európskeho zoskupenia územnej spolupráce z registra EZÚS

Návrh na výmaz EZUS z registra EZUS (DOC, 131 KB)

 

Registrový úrad EZÚS

odbor politiky súdržnosti a prierezových priorít

sekcia centrálny koordinačný orgán

Tel: +421 2 2092 8079

e-mail: ezus@mirri.gov.sk