Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Správa o krajine

Európska komisia každoročne zverejňuje analýzu hospodárskych a sociálnych výziev v členských štátoch EÚ – správy o jednotlivých krajinách. Ich súčasťou je aj vyhodnotenie plnenia odporúčania Rady a plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Správy sú nástrojom zjednodušeného európskeho semestra na koordináciu hospodárskej politiky, na základe ktorého sa monitorujú reformy v oblasti príslušných politík a včas sa poukazuje na výzvy, ktoré by členské štáty mali riešiť. Po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastu a odporúčaní týkajúcich sa eurozóny, v ktorých sa stanovujú priority na európskej úrovni, sa v správach o krajine presúva pozornosť európskeho semestra na národný rozmer. Správy sú základom pre diskusie s členskými štátmi o ich rozhodnutiach v oblastiach príslušných vnútroštátnych politík ešte pred predložením národných programov reforiem v apríli a vychádza sa z nich pri vypracúvaní odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny.

V správach o krajine 2018 sa po prvýkrát kladie osobitný dôraz aj na analýzu výziev v oblasti pracovných zručností a na monitorovanie ukazovateľov sociálneho prehľadu s priamym prepojením na Európsky pilier sociálnych práv. V Správe o krajine – Slovensko 2019 sa konštatuje, že v roku 2018 v SR došlo k určitému pokroku v oblastiach:

  • zvyšovanie nákladovej účinnosti sektora zdravotnej starostlivosti a riešenie nedostatku pracovníkov;
  • posilňovanie aktivačných opatrení a opatrení na zvyšovanie úrovne zručností, najmä realizáciou akčného plánu pre dlhodobo nezamestnaných;
  • podpora príležitostí na zamestnanie pre ženy posilnením kapacít zariadení starostlivosti o deti;
  • zvyšovanie miery uplatňovania kvalitatívnych kritérií a kritérií životného cyklu vo verejnom obstarávaní.

K obmedzenému pokroku došlo v oblastiach:

  • zlepšovanie kvality a inkluzívnosti vzdelávania;
  • boj proti korupcii;
  • zlepšovanie účinnosti justičného systému;
  • znižovanie roztrieštenosti systému verejného výskumu a stimulácia inovácií v podnikoch.

V správe 2019 sa tiež konštatuje, Slovensko spĺňa, alebo je na dobrej ceste k splneniu národných cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti miery zamestnanosti, emisií skleníkových plynov, energetickej účinnosti a znižovania počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Cieľ v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov splnený nie je, no sústredeným politickým úsilím by sa ho mohlo podariť splniť. Rozdiel oproti cieľom v oblastiach intenzity výskumu a vývoja a terciárneho vzdelávania je naďalej značný a hoci pri terciárnom vzdelávaní sa rozdiel postupne znižuje, v oblasti výskumu a vývoja by na dosiahnutie cieľa bolo potrebné značné úsilie. Splnenie cieľa v oblasti znižovania miery predčasného ukončovania školskej dochádzky bude výzvou, pretože situácia sa za posledné roky neustále zhoršuje.

Správa 2019 ďalej uvádza, že Slovensko čelí určitým výzvam v súvislosti s viacerými ukazovateľmi sociálneho prehľadu, o ktorý sa opiera Európsky pilier sociálnych práv. Zatiaľ čo miery zamestnanosti i nezamestnanosti sa rýchlym tempom zlepšujú, dlhodobá nezamestnanosť zostáva vysoká aj napriek jej nedávnemu zníženiu. Predčasné ukončenie školskej dochádzky je oveľa častejšie, miera účasti malých detí v rámci starostlivosti o deti zostáva veľmi nízka a dostupnosť zariadení starostlivosti o deti je stále nedostatočne rozvinutá. Pozitívom však je, že nerovnosti v oblasti príjmov a zamestnanosti aj chudoba sú naďalej na nízkej úrovni a zhoršil sa dokonca aj vplyv sociálnych transferov na znižovanie chudoby. Prístup k verejným službám vrátane zdravotnej starostlivosti je nedostatočný najmä v  niektorých regiónoch.

Správa o krajine – Slovensko 2016

Správa o krajine – Slovensko 2017

Správa o krajine – Slovensko 2018

Správa o krajine – Slovensko 2019