Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programové obdobia

Politika súdržnosti je stratégia Európskej únie na pomoc a podporu „celkového harmonického rozvoja” členských štátov a regiónov. Jej cieľom je posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť pomocou zmenšovania rozdielov v stupni rozvoja medzi regiónmi s osobitným dôrazom na vidiecke regióny, regióny zasiahnuté zmenami v priemysle a regióny závažne a trvalo znevýhodnené prírodnými a demografickými podmienkami. Táto politika sa zameriava na kľúčové oblasti, ktoré pomôžu EÚ čeliť výzvam 21. storočia, udržať si konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle a zlepšovať kvalitu života svojich občanov.

EÚ podporuje dosahovanie stanovených cieľov využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov, t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky sociálny fond (ESF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a od roku 2021 aj Fondu na spravodlivú transformáciu (FST).

Bližšie informácie o politike súdržnosti


 

Programové obdobie 2021 – 2027

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027

18. júla 2022 bola v Bruseli slávnostne podpísaná schválená Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 za účasti vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Veroniky Remišovej, komisárky zodpovednej za politiku súdržnosti a reformy, Elisy Ferreira a komisára pre pracovné miesta a sociálne práva, Nicolasa Schmita. Ide o kľúčový dokument, ktorý určuje, ako sa budú čerpať eurofondy v novom programovom období.

Slovensko je v poradí 16 členskou krajinou EÚ, ktorej Európska komisia schválila partnerskú dohodu na programové obdobie 2021 – 2027. Vďaka tejto dohode bude môcť SR do roku 2027 čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.

Najväčšia časť investícií bude smerovať na zelené a klimatické ciele, vrátane zvýšenia energetickej bezpečnosti Slovenska. Dôležitá časť zdrojov bude ďalej smerovať na vedu, výskum, podporu inovácií, keďže len inovácie zabezpečia kvalitnejšie pracovné miesta a lepšie platy pre ľudí na Slovensku. Investície z nových eurofondov pokryjú tiež obrovské investičné dlhy z minulosti, ako sú napríklad vodovody či budovanie kanalizácií.

Druhý najvyšší objem investícii pôjde do sociálnej oblasti a na vzdelávanie, ktoré je kľúčom k úspechu Slovenska. Takisto sa mení aj prístup k riešeniu problémov marginalizovaných rómskych komunít, pri ktorých sa na rozdiel od minulosti investície sústredia na integrované projekty, ktoré by mali priniesť viditeľné a konkrétne výsledky.

Partnerská dohoda SR je zároveň  veľkou  reformou v riadení eurofondov. Jeden program a jedny pravidlá prinesú lepší manažment, zrýchlenie procesu čerpania eurofondov a transparentnosť. Vďaka zásadnej reforme sa celý systém sprehľadní, zjednoduší a zrýchli tak, aby sa peniaze dostali čím skôr do regiónov, tam kde ich ľudia najviac potrebujú.

Partnerská dohoda SR 2021 – 2027

Cestovná mapa budovania administratívnych kapacít 2020+

Príloha č.1 k Cestovnej mape

Princíp partnerstva

*Prepojenie na Európsky semester

Links to the European Semester

Analytická časť: Zdôvodnenie potrieb navrhovaných aktivít Cieľa politiky 2

Individuálne systémy alebo iné primerané systémy (IPS) čistenia odpadových vôd v SR

Aktualizované východiskové údaje

Prehľad predpokladaných synergií a komplementarít

Master tables

 
Vláda SR 6. apríla 2022 schválila Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027, na základe ktorej bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Návrh dohody bol následne 8. apríla oficiálne predložený Európskej komisii na formálny proces schválenia.
V novom období budú eurofondy smerovať do oblastí podpory v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti:

  • Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa: 1,89 mld. eur
  • Zelenšia Európa: 4,23 mld. eur
  • Prepojenejšia Európa: 2 mld. eur
  • Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa: 3,25 mld. eur
  • Európa bližšie k občanom: 404 mil. eur

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu: 441 mil. eur

V novom programovom období 2021 – 2027 nahradí doterajších šesť operačných programov jediný – Program Slovensko a byrokratická spleť rôznych orgánov a dokumentov sa výrazne zredukuje. Jeden program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu.

Kým doteraz mal každý riadiaci a sprostredkovateľský orgán aj vlastné pravidlá pre implementáciu, zavedené budú nové zjednotené pravidlá a zjednodušené postupy pre všetkých. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie. Zjednodušenie a zjednotenie pravidiel uľahčí život samosprávam, všetkým žiadateľom aj ministerstvám.

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027


 

Programové obdobie 2014 – 2020

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou (EK) Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ predstavujú 13,7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR. Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou.

Prioritou SR je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu akými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície smerované na podporu zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj zvýšenia efektívnosti verejnej správy.

Revízia Partnerskej dohody SR:

Počas trvania programového obdobia 2014 – 2020 môže dôjsť k zmene Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020  a operačných programov SR. Zmena Partnerskej dohody a operačných programov SR prebieha podľa Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, kap. 2.1.2. – 2.2.2. (Link: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/)

odkaz na PD SR: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Operačné programy

Zoznam operačných programov na roky 2014 – 2020 s príslušnými linkami http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy/