Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Predsedníctvo v Rade EÚ

Predsedníctvo SR v Rade EÚ:

link: Oficiálna stránka Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie

http://eu2016.sk16.eu/

 

Iné odkazy na predsedníctvo v Rade EÚ

webstránka Rady EÚ

webstránka predsedníctva v Rade EÚ

 

Podujatia v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016 týkajúce sa oblasti politiky súdržnosti:

 

Medzinárodná konferencia k politike súdržnosti (15.-16.9.2016, Bratislava)

V dňoch 15. -16. 9.2016 sa pod záštitou Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, konala v Bratislave Konferencia k politike súdržnosti EÚ, ktorej hlavným mottom  bolo: „Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti a budúca perspektíva“.

Táto konferencia bola v rámci súčasného predsedníctva SR v Rade EÚ najdôležitejším podujatím v oblasti politiky súdržnosti EÚ. Uskutočnila sa v čase ex post hodnotenia programového obdobia 2007 – 2013 a zároveň v čase získavania prvých implementačných skúseností z programového obdobia 2014 – 2020.

Dôležitosť konferencie potvrdila aj účasť samotnej európskej komisárky pre regionálnu politiku Coriny Cretu. V rámci programu odzneli príspevky zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, OECD, ale i predstaviteľov štátnej správy, regionálnej samosprávy viacerých členských krajín EÚ.

Prvý deň konferencie bol zameraný na tri hlavné okruhy. Tematicky sa niesli v znamení zhodnotenia doterajšej výkonnosti a výsledkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, užšieho prepojenia medzi politikou súdržnosti a hospodárskym riadením EÚ a zjednodušovania politiky súdržnosti v budúcom období.

Interaktívnym diskusiám účastníkov z 28 krajín z EÚ v rámci troch seminárov bol venovaný druhý deň konferencie.

Ambíciou SK PRES v oblasti politiky súdržnosti bolo aj prostredníctvom diskusie na bratislavskej konferencii identifikovať ďalšie kroky vedúce k jej systémovému zjednodušovaniu, prínosnému nielen pre orgány zodpovedné za ich riadenie a kontrolu, ale najmä pre samotných prijímateľov v rámci celej EÚ.

Závery konferencie: EU COHESION POLICY CONFERENCE, Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives (15-16 September 2016, Bratislava, Slovak Republic) – CONFERENCE CONCLUSIONS. (RTF, 92.93 KB)

 

Stretnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti (2. – 3. 10. 2016, Bratislava)

V rámci súčasného predsedníctva SR v Rade EÚ sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti z
28 členských krajín EÚ. Cieľom tohto podujatia bolo začať diskusiu o budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020. Rokovanie sa sústredilo na témy týkajúce sa využitia nových prvkov reformovanej politiky súdržnosti v jej budúcej architektúre a ďalšieho zjednodušenia mechanizmu implementácie tejto politiky po roku 2020. Ambíciou
SK PRES v oblasti politiky súdržnosti je aj prostredníctvom tohto podujatia stanoviť východiskový rámec pre efektívnejšie využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v budúcom programovom období.

V rámci rokovania generálnych riaditeľov sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Petra Pellegriniho, s novým šéfom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie, pánom Marcom Lemaître. Témami ich spoločnej diskusie bolo urýchlenie a zefektívnenie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ako aj diskusia o postavení a úlohe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020.


 

Attaché Trip SMWP – Neformálne výjazdové zasadnutie pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia (SMWP) – (30.11. – 2.12.2016, Bratislava, Žilina)

Slovensko malo možnosť prezentovať niekoľko úspešných projektov financovaných z fondov EÚ. Neformálneho výjazdového zasadnutia sa zúčastnili attaché zo Stálych zastúpení členských štátov pri EÚ ako členovia pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia, ale i zástupcovia Európskej komisie, Generálneho sekretariátu Rady EÚ a zástupcovia národnej úrovne členských štátov. Podujatie bolo vhodnou príležitosťou ukázať konkrétne pozitívne príklady využitia finančných prostriedkov EÚ na Slovensku. Počas troch dní účastníci výjazdového zasadnutia SMWP videli výsledky viacerých úspešných projektov nielen v hlavnom meste Slovenska, ale aj v bratislavskom a žilinskom regióne. V rámci prvého dňa predstavili zástupcovia Magistrátu hlavného mesta zahraničným návštevníkom projekty, ktoré zlepšili kvalitu bratislavskej verejnej dopravy, a tým aj kvalitu života obyvateľov najväčšieho slovenského mesta. Praktickou prezentáciou v  Bratislave bola jazda električkou cez obnovený Starý most. Ďalším navštíveným subjektom v  rámci Bratislavského kraja bolo vinárstvo Karpatská Perla, kde bola vďaka podpore z Programu rozvoja vidieka zrealizovaná prestavba budovy firmy, výsadba vinohradov a obstaranie vinohradníckej a vinárskej technológie.

Druhý deň absolvovali delegáti viacero prehliadok úspešných projektov v Žilinskom regióne. Na Žilinskej univerzite, ktorá nepochybne patrí na Slovensku medzi inovátorov v oblasti vedy a výskumu, si prezreli novovybudovaný vedecký park, ktorý je vďaka financiám z fondov EÚ vybavený špičkovými technologickými zariadeniami. Príjemným spestrením bola možnosť vyskúšať si interaktívnou formou aj samotnú aplikáciu inteligentných výrobných systémov vyvinutých v  Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity. Rovnako zaujímavou bola i návšteva Výskumného centra univerzity, ktorého úlohou nie je len realizácia excelentného výskumu v priemyselnej praxi, ale najmä výskum s priamym vplyvom na bežný život človeka. Príklad zvýšenia atraktivity prihraničného regiónu pomocou využitia finančných prostriedkov EÚ v oblasti cezhraničnej spolupráce mali možnosť vidieť účastníci výjazdového zasadnutia SMWP v rámci návštevy rekonštruovaného Budatínskeho hradu.

Posledný deň sa v  Rajeckých Tepliciach uskutočnilo samotné zasadnutie SMWP. Hlavnou prerokovávanou témou bol pokrok pri implementácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020, ako aj diskusia k identifikácii opatrení na urýchlenie čerpania EŠIF v rokoch 2016 – 2017 a možností rýchlejšieho finančného pokroku EŠIF v období po roku 2020. Podľa slov Denisy Žilákovej, generálnej riaditeľky Sekcie centrálneho koordinačného orgán Ministerstvainvestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, organizácia výjazdového zasadnutia na Slovensku bola skvelou príležitosťou ukázať členským štátom a Európskej komisii opodstatnenosť politiky súdržnosti Európskej únie a jej prínos pre zlepšenie kvality života obyvateľov európskych regiónov.