Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Politika súdržnosti EÚ

Politika súdržnosti je stratégia Európskej únie na pomoc a podporu „celkového harmonického rozvoja” členských štátov a regiónov. Jej cieľom je posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť pomocou zmenšovania rozdielov v stupni rozvoja medzi regiónmi s osobitným dôrazom na vidiecke regióny, regióny zasiahnuté zmenami v priemysle a regióny závažne a trvalo znevýhodnené prírodnými a demografickými podmienkami. Táto politika sa zameriava na kľúčové oblasti, ktoré pomôžu EÚ čeliť výzvam 21. storočia, udržať si konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle a zlepšovať kvalitu života svojich občanov.

EÚ podporuje dosahovanie stanovených cieľov využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov, t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky sociálny fond (ESF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a od roku 2021 aj Fondu na spravodlivú transformáciu (FST).

Bližšie informácie o politike súdržnosti