Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Politika súdržnosti EÚ

Politika súdržnosti EÚ

 

Politika súdržnosti je stratégia Európskej únie na pomoc a podporu „celkového harmonického rozvoja” členských štátov a regiónov. Jej cieľom je posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť pomocou zmenšovania rozdielov v stupni rozvoja medzi regiónmi. Táto politika sa zameriava na kľúčové oblasti, ktoré pomôžu EÚ čeliť výzvam 21. storočia, udržať si konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle a zlepšovať kvalitu života svojich občanov.

Politika súdržnosti stanovuje na obdobie 2014 – 2020 11 tematických cieľov na podporu rastu:

 1. Podpora výskumu, technologického vývoja a inovácií
 2. Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zvýšenie ich používania a kvality
 3. Zvýšenie konkurencie-schopnosti malých a stredných podnikov
 4. Podpora prechodu nanízkouhlíkové hospodárstvo
 5. Podpora prispôsobenia sa zmene klímy, prevencie a riadenia rizík
 6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
 7. Podpora trvalo udržateľnej dopravy a zlepšovanie sieťových infraštruktúr
 8. Podpora trvalo udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
 9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
 10. Investície do vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania
 11. Zlepšenie efektívnosti verejnej správy

Na dosiahnutie týchto cieľov a riešenie rozmanitých rozvojových potrieb vo všetkých regiónoch EÚ bolo na politiku súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 vyčlenených 351,8 miliardy EUR – čo je takmer tretina celkového rozpočtu EÚ. Slovenská republika má možnosť využiť z tohto balíka finančné prostriedky v objeme 15,3 mld. EUR.

Bližšie informácie o politike súdržnosti

Informačná brožúrka o politike súdržnosti (PDF, 3,69 MB)